פנסיה כללית

פנסיה כללית

קרן פנסיה כללית נוסדה בשנת 1995, כאשר לא הייתה אפשרות להצטרף יותר לקרן פנסיה ותיקה.

הכספים המופקדים מהווים חסכון בלבד,  ללא נכות ושאירים

קרנות הפנסיה הכלליות אושרו לפעילות מינואר 1999. קרנות אילו הינן  קרנות  תשואה ומשקיעות את כל הכספים של העמיתים בשוק ההון.  קרנות אילו אינן  זכאית להשקיע באגרות חוב מסובסדות של הממשלה. הקרן גובה דמי ניהול שנתיים מהצבירה בלבד,  מקסימום 2%,  בשונה מקרן פנסיה מקיפה הגובה דמי ניהול שנתיים של 0.5% מהצבירה ובנוסף 6% מההפקדות השוטפות לקרן.

בקרן הפנסיה הכללית לא חלה  כל מגבלה לגבי גובה ההפקדה החודשית. ותשלם לעמית פנסיית זקנה חודשית למשך כל ימי חייו.

זכויות וחובות המבוטח מוגדרות בתקנות של קרן הפנסיה.
התקנון  ניתן לשינוי באופן חד צדדי ע"י הנהלת קרן הפנסיה באישור הממונה על שוק ההון, הביטוח והחסכון במשרד האוצר, כאשר למבוטח אין זכות עירעור.

מיהם האנשים שכדאי להם להפקיד כספים בפנסיה כללית

בעלי שכר גבוה שניצלו את מלוא תקרת ההפקדה לקרן פנסיה מקיפה ומבקשים להגדיל את פנסיית הזקנה הצפויה להם בגיל פרישה.

בעלי מצב בריאות לקוי שאינם מתקבלים לקרן הפנסיה המקיפה.

מי שמעוניין להפקיד סכומים גבוהים באופן חד פעמי על מנת להפכם לקצבה חודשית

מי שמעוניין ליעד את כל ההפקדה לחסכון טהור לקצבה, ובמקביל הוא מבוטח בביטוח חיים ואובדן כושר במסגרת חברת ביטוח.

 אפשר להפקיד בקרן פנסיה כללית סכום חד פעמי שנצבר בקופה לא משלמת לקצבה ולהפוך אותו לקצבה חודשית או הפקדה חודשית.

קרן הפנסיה הכללית מקבלת הפקדות של עמית עצמאי, שמעוניין בפנסיה גבוהה והפקדות של עמית שכיר, לפיצויים ותגמולים. אין הגבלה על גובה ההפקדה החודשית.


כתבה:   כרמלה ויסברג - c.l.u   יועצת פנסיוני