ביטוח

מילון מונחים - ביטוח

 

פוליסה

חוזה שנכרת בין  המבטח לבין המבוטח. המבטח חייב למסור למבוטח את הפוליסה חתומה  על ידו ומפרטת  את זכויות הצדדים וחיוביהם. ביטל אחד הצדדים את החוזה על פי תנאיו או על פי חוק זה, מתבטל החוזה כעבור 15 ימים מהיום שבו נמסרה הודעת הביטול לצד השני.

הצעה  

טופס המפרט את הפרטים האישיים של המבוטח ומצב הבריאות נכון ליום חתימת ההצעה. טופס ההצעה מפרט את סוג הביטוח  המבוקש ע"י המבוטח. טופס ההצעה מהווה בסיס להחלטת החברה אם לקבל את המבוטח לביטוח ובאילו תנאים או לדחות אותו מלקבל כיסוי ביטוחי כלשהו.

נספח הון

נספח ההון הוא תוספת לפוליסה  מסוג "עדיף". בעקבות חוק ההסדרים לשנת 2000 אשר קבע הוראות מס חדשות ביחס לתכניות מסוג קצבה שנפתחו בעבר, וקבע שכספים אשר יופקדו בקופת גמל לקצבה יימשכו אך ורק כקצבה (משיכה הונית של כספים אלו תחוייב במס).   משרד האוצר נתבקש ע"י חברות הביטוח לאשר הוספת "נספח הון" לפוליסות המוכרות כקופות גמל של שכירים לקצבה.  

 לאחר הוספת נספח ההון, בעל הפוליסה יכול לייעד חלק מההפרשות לפוליסה לנספח ההוני והכספים אשר יצטברו בגין חלק זה ישולמו בתום התקופה כסכום הוני (חד פעמי) ואילו שאר כספי החיסכון בפוליסה המקורית ישולמו כקיצבה. הנספח בוטל.

ערך מסולק  

סכום חסכון העומד לרשות המבוטח , מבלי לשלם תשלומים שוטפים. סכום זה הצטבר במהלך חיי הפוליסה, כל עוד הייתה משולמת.

בפוליסות מסוג מעורב – הערך המסולק מהווה גם סכום ביטוח למקרה מוות, במקרה שהמבוטח נפטר לפי תום תקופת הביטוח.

בפוליסות מסוג גמלא – ערך המסולק הוא סכום הגמלא החודשית המוקטנת

ערך פדיון 

הסכום שיקבל המבוטח  במידה יחליט למשוך אותו לפני תום תקופת הביטוח

% חסכון בפוליסות מסוג עדיף 

אחוז הפרמיה המופנה  לחסכון מתוך סך הפרמיה המשולמת ע"י המבוטח

חסכון הוני מצטבר 

כל הכספים המיועדים לתשלום חד פעמי בתום תקופת הביטוח

פוליסה מוקפאת (מסולקת)

פוליסה שלא מקבלת תשלומים שוטפים, אך יש בה צבירת כספים לחסכון העומדים לזכותו של המבוטח בתום תקופת הביטוח  או במקרה מוות

קצבה צפויה 

הקצבה שתשולם למבוטח בהתאם לחסכון הצבור בפוליסה ובהתאם למקדם הקצבה. חברות הביטוח מחשבות  את הקצבה הצפויה בהנחה שהמבוטח ממשיך להפקיד כספים עד גיל פרישה  ומנגד , במקרים בהן אין הפקדות שוטפות, החברות מחשבות את הקצבה עך סמך הצבירה ליום הפסקת העבודה.

ביטוח ריסק למקרה מוות 

סכום ביטוח שישולם למוטבים במקרה מות המבוטח בפוליסה ביטוח לאובדן כושר עבודה – פיצוי חודשי שישולם למבוטח במקרה של אובדן כושר העבודה ממחלה או מתאונה

שחרור משתום פרמיות

כיסוי בפוליסה למקרה של אובדן כושר עבודה, המבוטח יהיה משוחרר משלום פרמיות והפוליסה תישאר בתוקף

ביטוח מעורב

תוכנית ביטוח המורכבת מחסכון ומריסק. סכום הביטוח ישולם למבוטח בתום תקופת הביטוח או למוטב במקרה של מוות לפני תום תקופת הביטוח

תוכנית ביטוח עדיף לסוגיו

תוכנית מורכבת מחסכון וריסק. במקרה מוות המבוטח במהלך תקופת הביטוח,  ישולם למוטבים סכום הביטוח שנרכש בתוספת החסכון שהצטבר,  במקרה חיים, במידה שהמבוטח מפסיק לשלם פרמיות ורוצה למשוך את הכסף,  ישולם לו החסכון שנצבר כערך פדיון או כגמלא חודשית

ביטוח לכל החיים 

תוכנית ביטוח לגיל 95 , מורכבת מחסכון ומריסק – סכום הביטוח ישולם למוטבים במקרה מות המבוטח לפני תום תקופה הביטוח או למבוטח בהגיעו לגיל 95

ביטוח למקרה אובדן כושר עבודה 

ביטוח למקרה שמבוטח אבד את כושרו לעבודה עקב מחלה או תאונה וכתוצאה מכך אינו מסוגל לעסוק בכל עבודה שהיא או בעיסוק סביר המתאים להשכלתו, הכשרתו וניסיונו  או בעיסוק שבו עסק במהלך 5 השנים האחרונות. גובה הפיצוי לא יעלה על 75% מהשכר המבוטח, בתום 3 /6 חודשי המתנה. הביטוח מסתיים בגיל 65

תקופת המתנה

תקופת ההמתנה מתחילה ביום בו הפך המבוטח לבלתי כשיר לעבודה ומסתיימת בתום התקופה שנקבעה בפוליסה, 3 חודשי המתנה או 6 חודשים

פרנצ'יזה

תשלום פיצוי חודשי לאחר תקופת המתנה של 3 חודשים רטרואקטיבי, החל מהחודש השני וכל עוד המבוטח יהיה במצב של אובדן כושר עבודה, עפ"י תנאי הפוליסה

ביטוח למקרה מוות מתאונה

סכום חד פעמי שישולם למוטבים במקרה מות המבוטח כתוצאה מתאונה שנגרמה ע"י גורם חיצוני. הכיסוי מסתיים בגיל 65

נכות מתאונה

סכום חד פעמי שישולם למבוטח במקרה של נכות כתוצאה מתאונה בלבד, תאונה שנגרמה ע"י גורם חיצוני , וזאת עפ"י אחוזי נכות שנקבעו למבוטח. הכיסוי מסתיים בגיל 65

נכות רגילה מלאה ותמידית 

הרחבה למקרה של נכות שנגרמה כתוצאה ממחלה או תאונה ואינו מסוגל לעבוד בכל עבודה שהיא. סכום הביטוח היסודי יקטן בגובה הסכום ששולם לנכות רגילה. אם סכום הביטוח למקרה נכות מלאה זהה לסכום הביטוח היסודי בפוליסה, לאחר תשלום הביטוח לנכות, הפוליסה מתבטלת. הכיסוי מסתיים בגיל 65

נכות מקצועית

הרחבה למקרה של נכות שנגרמה כתוצאה ממחלה או תאונה  והמבוטח אינו מסוגל לעסוק במקצוע באופן מוחלט ותמידי.

תוכנית רצף הכנסה למשפחה

תוכנית המשלמת תשלום חודשי למוטבים במקרה של מות המבוטח החל ממועד הפטירה ועד תום התקופה שנקבעה מראש

סוג הפוליסה

פוליסת פרט – שאינה מוכרת כקופת גמל.

פוליסה פרט  לעצמאים – מוכרת כקופת גמל

פוליסת מנהלים – מוכרת כקופת גמל לעמית שכיר

שיעור תשואה אישית בפוליסה

שיעור התשואה שהושגה על התנועות שנעשו בחשבון בפוליסה של המבוטח במהלך שנת המס. שיעור התשואה האישית מוצג במונחים נומינליים לאחר ניכוי דמי הניהול  שבפוליסה

שיעור תשואה נומינלי

מדד המשקף את ביצועי תיק ההשקעות במהלך שנת המס

דמי ניהול 

בפוליסות שנמכרו עד 2004 – דמי הניהול הם 0.6% לשנה בתוספת 15% מעל הריבית התעריפית ריאלי, בפוליסות מסוג מעורב וגמלא או 15% מהרווח הריאלי בפוליסות מסוג עדיף.  בפוליסות שנמכרו החל מ- 2004 – גובים מהפוליסה דמי ניהול מההפקדות ודמי ניהול מצבירה

הצמדת פרמיה 

בהתאם למה שנקבע בחילת הביטוח:  הצמדה לממד או לתוספת יוקר או הצמדה לשכר.

בונוס / מאלוס

סכום שנצבר לזכות / חובת המבוטח בפוליסת ביטוח חיים שאיננה מסוג עדיף, והיא משתתפת ברווחי תיק ההשקעות. הבונוס / מאלוס כלול בערך הפדיון ובערך המסולק. במקרה של מאלוס , בעל הפוליסה יחויב בתוספת פרמיה כדי להבטיח תשלום סכום הביטוח שנקבע

גורם פוליסה

סכום נוסף הנגבה לכיסוי ההוצאות בגין הטיפול השוטף בפוליסה.

 נספח קצבה

ספח קצבה הינו נספח בפוליסה מסוג "עדיף" הוני  ומאפשר למבוטח  לייעד חלק מהפרמיה המשולמת לפוליסה או הפרמיה כולה, לטובת מסלול קצבה, כך שבתום תקופת הביטוח יימשכו הכספים הנובעים מהפקדות אלו בדרך של קצבה חודשית עד יום מות המבוטח.

נספח הקצבה נכנס לתוקף ביום 1.1.2005 עקב שינוי חקיקה בפקודת מס הכנסה אשר הקטין את תקרת השכר בגינו רשאי המעסיק להפקיד כספי תגמולים לתכנית הונית. בעקבות זאת, המשך הפקדת מעסיק לתכנית הונית מעל לתקרה המוכרת החדשה תביא למיסוי העובד לגבי ההפרש בין גובה ההפקדה לתקרה המוכרת החדשה.  לעומת זאת, תקרת הפקדת המעסיק לתכנית קצבתית לא השתנתה.

מקדם קצבה

מקדם המשמש להמרת החיסכון הצבור לקצבה חודשית

מקדם קצבה מובטח

מקדם המגלם הן הבטחת תשואה  והן הבטחה משינויים בתוחלת החיים

חיתום בביטוח

תהליך החלטה של חברת הביטוח אם לקבל את המבוטח לביטוח ובאילו תנאים

חיתום רפואי

חיתום שנערך עקב מצב בריאותו של המבוטח ביום כניסתו לביטוח

חיתום מקצועי / עיסוקי /  או תחביב מסוכן 

חיתום שנערך בהתאם לסיכוני המקצוע של המבוטח, עיסוקו המסוכן או תחביבים מסוכנים

תוספת פרמיה

תוספת לפרמיה הבסיסית, בהתאם למצב בריאותו של המבוטח או לסיכוני המקצוע

החרגה

החרגות בפוליסה יחולו על נכות ותאונה בגין מצב בריאות לקוי. לא ניתן לחרוג מוות או נכות עקב בעיה רפואית שאינה ממוקדת, כגון לחץ דם גבוה. במקרה כזה יש תוספת פרמיה.

מסלולי השקעה

מסלול השקעות הוא האופן בו חברות הביטוח, קרנות הפנסיה וקופות הגמל משקיעות את כספי החיסכון של המבוטחים. מסלולי ההשקעות המאופיינים ברמות סיכון שונות,

המבוטח בוחר את מסלולי ההשקעה בהם הוא מעוניין וחברת הביטוח מנהלת בעבורו את הכספים לפי מדיניות ההשקעה במסלול הרלוונטי. בדרך זו, יכולים מבוטחים שונים לבחור את תמהיל ההשקעות המתאים להם, ואף לעבור בין מסלול השקעות אחד למסלול השקעות אחר במהלך התקופה

חיסכון מצטבר הוני

זהו החיסכון אשר נצבר לזכות המבוטח ואשר משולם כסכום הוני חד פעמי.

דמי ניהול מפרמיה

בתכניות החדשות נקבע בתנאי הפוליסה שיעור דמי ניהול מקסימליים מהפרמיה.

קיימים שלושה מודלים:

  1. מודל קבוע - עד 11% דמי ניהול מפרמיה ועד 1% מהחיסכון.
  2. מודל יורד- שיעור דמי ניהול יורד מהפרמיה שיעור דמי ניהול מפרמיה מתחיל ב 13% ויורד כך שאחרי 12 שנה יהיה שיעור דמי הניהול הממוצעים מהפרמיה 11% ו 1% בעד הניהול והחיסכון.
  3. מודל גמיש- שיעור דמי הניהול מהחיסכון הוא עד 2% תוך הפחתת דמי הניהול מהפרמיה השוטפת עד ל -0% על פי יחס ההמרה כדלקמן:
    0.1% דמי ניהול מהצבירה = 1% דמי ניהול מהפרמיה השוטפת + תוספת קבועה של 1% דמי ניהול מהפרמיה השוטפת.

דמי ניהול מהחיסכון המצטבר

בתכניות החדשות גובה חברת הביטוח דמי ניהול קבועים מהחיסכון, שאינם תלויים בתוצאות ההשקעה בשיעור של 1% לשנה או בשיעור גבוה יותר שאישר המפקח על הביטוח, אך לא יותר מ 2% לשנה וזאת בכפוף להורדת דמי הניהול מהפרמיה 

בתכניות הישנות היו למבוטחים שתי אפשרויות:

  1. דמי ניהול קבועים בלבד בשיעור של 0.84% בשנה.
  2. דמי ניהול קבועים בשיעור של 0.6% לשנה בתוספת של 15% מהרווחים הראלים.

גורם פוליסה (דמי ניהול חשבון)

גורם הפוליסה הנו תשלום כספי קבוע אשר נוסף לפרמיה. בשונה מעלות הפרמיה, אשר משתנה בהתאם לסכום הביטוח ולמשך תקופת הביטוח. הסכום המקסימלי שחברת הביטוח רשאית לגבות בפוליסות החל מ-2004 עבור "גורם הפוליסה" הוא 12 ₪ (צמוד למדד הידוע לחודש ינואר) בתכניות פרט בלבד.

בפוליסות ביטוח חיים הנמכרות החל מה-1.1.2008 בוטל גורם הפוליסה.

מדד

מדד המחירים לצרכן מיועד למדוד את השתנות המחירים למדוד את השתנות המחירים של סל מוצרים ושירותים  קבוע  הנצרכים ע"י קבוצת צרכנים. הוא מחושב על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ומפורסם מדי חודש ב-15 לאותו חודש בשעה 18:3

הצמדה חודשית למדד

שינוי הפרמיה או סכום הביטוח בהתאם לשינוי מדד המחיר של החודש האחרון ביחס לחודש הקודם. הצמדת הפוליסות למדד החודשי הסתיימה בשנת 1980

הצמדה חצי שנתית

שינוי הפרמיה וסכום הביטוח בהתאם לשינוי  מדד חודש האחרון ביחס למדד 6 חודשים אחורה. מצב זה גרם לעיוות רב של סכום הביטוח למקרה מוות בתקופת אינפלציה גדולה.

הצמדה למדד משוקלל

הצמדה כפולה של הפרמיה וסכום הביטוח: 1. שינוי הפרמיה וסכום הביטוח בהתאם לשינוי מדד המחירים האחרון ביחס למדד חודש הקודם 2. הצמדה של המדד חודש האחרון ביחס למדד 2 חודשים לפניו. נכתב ע"י שלומית יהב- מנכ"ל מכללת עדיף

כרמלה ויסברג - c.l.u  - יועצת פנסיוני 


 
 
סה"כ: 1