בריאות

מילון מונחים - בריאות

 חוק ביטוח בריאות ממלכתי תשנ"ד – 1994 

 חוק המקנה זכות לשירותי בריאות לכל תושב בישראל וקובע  סל שירותי הבריאות אחיד לכל תושבי המדינה

 סל שירותי בריאות

 פירוט שירותי הבריאות להם זכאים אזרחי המדינה עפ"י חוק ביטוח בריאות ממלכתי התשנ"ד 1994

 טופס 17

 התחייבות של קופת חולים לתשלום בגין שירות רפואי הניתן לחבר קופת חולים

 שב"ן 

 שירות רפואי נוסף – תוכנית המוצעת ע"י קופת חולים למתן  שירותי בריאות נוספים על השירותים הקבועים בסל הבריאות

 פיצוי

 תגמול ביטוח קבוע מראש, המשולם בקרות מקרה הביטוח ללא תלות בהוצאות שהוציא המבוטח

 שיפוי

 תגמולי ביטוח המשולמים לספק השירות או למבוטח להחזר הוצאות שהוציא בפועל ולא יותר מהסכום הקבוע בפוליסה.

 תקופת אכשרה

 תקופה רצופה וקצובה המתחילה במועד תחילת הביטוח. מקרה ביטוח שאירע במהלך תקופת האכשרה אינו מכוסה בפוליסה

 תקופת המתנה

 תקופה רצופה וקצובה המתחילה במועד קרות מקרה הביטוח ורק לאחריה יהיה המבוטח זכאי לתגמולי ביטוח

 תקופת הביטוח

   תקופת הזמן המוגדרת בפוליסה בה המבוטח נמצא בכיסוי

 תקופת תשלום תגמולי הביטוח

 התקופה המירבית הרשומה בפוליסה לתשלום תגמולי ביטוח למבוטח

 פרמיה קבועה

 פרמיה הנקובה במועד תחילת הביטוח ואינה משתנה על פי גילו של המבוטח, למעט ההצמדה למדד

 פרמיה משתנה 

 פרמיה המשתנה המהלך תקופת הביטוח על פי גיל המבוטח

 פרמיה משולבת 

 פרמיה המשתנה כל שנה ומגיל 65 הפרמיה נשארת קבועה.

 הצמדה בפוליסות בריאות 

 הפרמיה וסכומי הכיסוי צמודים למדד.

 סכום הביטוח 

 הסכום הרשום בפוליסה בו תהיה החברה מחוייבת לשלם במקרה קרות מקרה הביטוח.

 סכום ביטוח מירבי

 סכום הביטוח המירבי הרשום בפוליסה, בו תחויב החברה לשלם בגין מקרה ביטוח אחד או יותר.

 בונוס בגין העדר תביעות

 אפשרות לקבל בפוליסות מסוימות תוספת לתגמולי הביטוח או הנחה בפרמיה, במקרה שלא הוגשה תביעה כלשהי ע"י המבוטח

 יתרת בונוס מצטבר

 סך היתרה שהצטברה לאחר חישוב הבונוס / מאלוס עפ"י המוגדר בתנאי הפוליסה

 מצב רפואי קיים

 המצב הרפואי של המבוטח לפני כניסתו לביטוח, בשל מחלות קודמות או תאונות

 תוספת חיתומית

 תוספת לפרמיה שנקבעת ע"י חברת הביטוח בתחילת הביטוח, בהתאם למצבו הבריאותי וביחס להשפעת המצב  הבריאותי לסיכון הביטוחי.

 החרגה רפואית

 תנאי הפוליסה קובעים שלא יהיה כיסוי למקרה ביטוח הקשורים למצבו הרפואי של המבוטח ביום הכניסה לביטוח

 ADL-

 רשימת הפעולות היומיות – המאפשרת להעריך את מוגבלותו של הפרט על פי הגדרת עצמאותו בביצוע פעולות אלו: 1. לקום ולשכב 2. להתלבש ולהתפשט 3. להתרחץ 4. לאכול ולשתות 5. שליטה על הסוגרים 6. ניידות

 

כתבה: כרמלה ויסברג -c.l.u   - יועצת פנסיוני

 
 
סה"כ: 1