איחוד חשבונות לא פעילים בקרנות הפנסיה החדשות

אירועים
« מרץ 2018 »
א' ב' ג' ד' ה' ו' ש'
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
מידע מקצועי ליועץ מידע מקצועי למעסיק מידע מקצועי למבוטח / עובד

באדיבות חב. "הראל" 

יועץ/ת יקר/ה בוקר טוב, 

ביום 30 ביוני 2016 פורסם חוזר פנסיה 2016-3-3 שעניינו "איחוד חשבונות קיימים בקרנות פנסיה חדשות- הוראת שעה" ("החוזר"),

אשר קובע הוראות ליישום הוראת שעה בסעיף 24א לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005, שעניינן איחוד כספי חיסכון פנסיוני בקרנות פנסיה חדשות, מחשבונות לא פעילים לחשבונות פעילים. 

מצ"ב* לשימושך מצגת המפרטת את התהליך, בצירוף נוסח ההודעה וכן טופס אי ההסכמה שנשלחו למבוטחים. 

במסגרת החוזר נקבעו, בין היתר, ההוראות הבאות: 

  1. הודעה לעמיתים- חברה מנהלת של קרן פנסיה תשלח לעמיתים בקרנות הפנסיה שבניהולה הודעה, על כוונתה להעביר לאגף שוק ההון את פרטיו לשם העברת הכספים לחשבונו בקרן פנסיה פעילה, בדרכים ובנוסח הקבוע בחוזר;

2.      העברת מידע לממונה- חברה מנהלת תעביר לממונה, באמצעות כספת משרד האוצר, את המידע הקבוע בחוזר לגבי עמיתים פעילים ועמיתים לא פעילים בקרנות הפנסיה שבניהולה,

            אשר נשלחה אליהם הודעה כאמור בסעיף 1 לעיל, ובין היתר, מספר תעודת זהות; תאריך לידה; תאריך פתיחת חשבון; מעמד העמית בקרן (פעיל/לא פעיל); בחשבון של עמית לא פעיל גם תאריך שינוי מעמד העמית מעמית פעיל לעמית לא פעיל; שם קרן הפנסיה וסוג הקרן.

 

  1. קבלת נתונים מהממונה- לאחר קבלת הנתונים מהחברות המנהלות, תערוך הממונה התאמה בין חשבונות של עמיתים פעילים לבין חשבונות של עמיתים לא פעילים, ותעביר דיווח נפרד לכל חברה מנהלת אודות העמיתים הפעילים בקרנות הפנסיה שבניהולה,

שהם עמיתים לא פעילים בקרן פנסיה שבניהולה של חברה מנהלת אחרת. דיווח אודות עמיתים שיש להם חשבון פעיל ביותר מקרן פנסיה אחת ישלח לכל אחת מהחברות המנהלות של קרנות הפנסיה בה העמית מוגדר כעמית פעיל, וכן יועבר דיווח על היות העמית פעיל בקרן פנסיה אחרת.

 

  1. הודעות לעמיתים פעילים שיש להם חשבון לא פעיל בקרן פנסיה אחרת- לאחר קבלת הדיווח מהממונה, על החברה המנהלת לשלוח:

 

   א.         לעמיתים שהינם עמיתים פעילים רק בקרן הפנסיה המנוהלת על-ידי החברה המנהלת -  הודעה המעדכנת אותם על העברת הכספים מקרנות פנסיה חדשות שבהן הם עמיתים לא פעילים לקרן הפנסיה שבניהולה של החברה המנהלת,

ובדבר זכותם לבקש בתוך 45 יום שלא להעבירם. אם לא הודיע העמית בתוך 45 ימים כי הוא מבקש שלא להעביר את הכספים, תשלח החברה המנהלת בקשה להעברת כספים לחברה המנהלת בה העמית הינו עמית לא פעיל באמצעות כספת ייעודית,

ב-9 מועדים שונים (בהתאם לתאריך שינוי המעמד של העמית בקרן המעבירה) הנעים בין ה-27 בנובמבר 2016 ועד 27 באוגוסט 2017.

ב.         לעמיתים שהינם עמיתים פעילים ביותר מקרן פנסיה אחת -  הודעה, בתום 14 יום, המעדכנת אותם על אפשרותם לבחור באיחוד חשבונות לא פעילים,

וכן על זכותם להודיע לה כי בוחרים להעביר לקרן הפנסיה שבניהולה את הכספים שבקרנות פנסיה אחרות בתוך 90 ימים מיום משלוח ההודעה לעמית כאמור.

 

בקשה לאי העברת כספים

איחוד חשבונות קיימים בקרנות פנסיה חדשות - הוראת שעה

איחוד חשבונות לא פעילים