ביטוח עם חסכון

ביטוח מעורב

ביטוח מעורב- מורכב מחיסכון וביטוח למקרה מוות.  סכום הביטוח  משולם במקרה פטירת המבוטח בתוך תקופת הביטוח או בסיום תקופת הביטוח, כסכום חד פעמי. שיווק ביטוח זה נפסק בינואר 2004.

דמי ניהול בפוליסות מסוג מעורב :

  1. דמי ניהול קבועים שעמדו על 0.6% (לשנה) מהחיסכון המצטבר

       2.   דמי ניהול משתנים שעמדו על 15% מעל הריבית   התעריפית (2.5%)

ביטוח מעורב חצי כיסוי

מורכב מחיסכון וביטוח למקרה מוות, בדומה לביטוח מעורב. השוני ביניהם הוא בתשלום סכום הביטוח במקרה מוות:

אם המבוטח נפטר במחצית הראשונה של תקופת הביטוח, החברה תשלם למוטבים רק מחצית מסכום הביטוח שבפוליסה.

אם המבוטח נפטר במהלך המחצית השניה של תקופת הביטוח, החברה תשלם את מלוא סכום הביטוח הרשום.

כתוצאה משוני בסכומי הביטוח למקרה מוות, הפרמיה בגים ביטוח זה זולה יותר. ביטוח זה בוטל בתחילת שנות ה-90. עד אז נמכר כביטוח מנהלים לשכירים או לעצמאים והיה מוכר כקופת גמל לעצמאים.

דמי הניהול זהים לפוליסות מסוג מעורב.

ביטוח עדיף

פוליסה  לביטוח חיים, המשלבת בין חיסכון לריסק. חלק מהפרמיה מיועד לצורך רכישת ריסק, בעוד חלק אחר מופנה לצורך צבירת חיסכון.
לדוגמה, פוליסת "עדיף" מסוג 80/20, 80% מהפרמיה המשולמת מופנית למרכיב החיסכון ובעוד 20% מופנים לטובת רכישת ריסק למקרה מוות.  סכום הביטוח אשר ישולם למוטבים אם המבוטח נפטר במהלך  תקופת הביטוח, יהיה מורכב מסכום הביטוח שנרכש בפרמיה המיועדל לרכישת ריסק ועוד  סכום החסכון שהצטבר עד יום הפטירה. סכום הביטוח למקרה מוות מחושב מדי חודש בחודשו.
שיווק ביטוח זה נפסק מינואר 2004.

דמי ניהול בפוליסות מסוג עדיף :

      1  . דמי ניהול קבועים שעמדו על 0.6% (לשנה) מהחיסכון המצטבר

      2.   דמי ניהול משתנים שעמדו על 15% מהרווח הריאלית השנתית


פרופיל דינמי למנהלים ועובדים שכירים

התוכנית נועדה להבטיח קיום כלכלי בגיל פרישה, תשלום חודשי למקרה נכות והבטחת עתיד השאירים במקרה מות המבוטח לפיני גיל הפרישה.

התוכנית מיועדת למנהלים ולעובדים שכירים ומספקת מענה מושל ם לגיל פרישה ומקנה בין היתר:

הטבות מס מקסימליות

מסלולי השקעה שונים עם אפשרות שילוב ביניהם או חלופת המסלול

הוספת כיסויים ביטוחיים למקרה אכ"ע ומוות.

במקרה מות המבוטח לפני גיל הפרשיה, ישולם  למוטבים סכום חד פעמי או קצבה חודשית, בהתאם לרצונם

הפוליסה  מוכרת כקופת גמל

דמי הניהול הם 4% מהפקדה שוטפת + 1.05% מהצבירה

מבוטח שהתחיל לקבל קצבה, ישלם דמי ניהול בגובה 0.5%  מהחיסכון המצטבר

עד שנת 2013, היה בתוכנית זו מקדם מובטח.

 

 ביטוח גמלא

סוג של ביטוח חיים בו המבוטח קונה גמלא חודשית לכל ימי חייו ( או בהתאם למסלול שבחר) ממועד מסוים . סוגי ביטוח גמלא בעבר:

  1. גמלא א' - תוכנית המקבלת תשלומים חודשיים ומתחייבת לשלם למבוטח קצבה, החל מיום תום תקופת הביטוח כפי שנקבע בפוליסה.  במקרה של מות המבוטח לפני תום תקופה הביטוח, יקבלו המוטבים החזר של כל הפרמיות ששולמו במהלך חיי המבוטח. אין כיסוי למקרה מוות.

       2.  גמלא ב'- תוכנית המקבלת תשלומים חודשיים ומתחייבת לשלם למבוטח קצבה חודשית, החל מיום תקופת הביטוח כפי שנקבע בפוליסה. התוכנית כוללת כיסוי למקרה מוות לפני גיל הגמלא, ובמקרה פטירת המבוטחח לפני גיל תחילת קבלת הקצבה , ישולם למוטבים מינימום 75 גמלאות.

     3.    גמלא ג'- גמלא נדחית - מקבלת תשלום חד פעמי בגיל מוקדם מגיל הפרישה ומתחייבת לשלם גמלא בגיל מסויים כפי שנקבע מראש.

     4.    גמלא ד'- גמלא מיידית תמורת פרמיה חד פעמית. הגמלא תתחיל להשתלם חודש לאחר ההשקעה בהתאם לאופציה שבחר לעצמו בר הגמלא. לא קיים ביטוח למקרה מוות.

דמי ניהול בפוליסות מסוג גמלא :

  1. דמי ניהול קבועים שעמדו על 0.6% (לשנה) מהחיסכון המצטבר

       2.   דמי ניהול משתנים שעמדו על 15% מעל הריבית   התעריפית (2.5%)

 

 

כתבה:  כרמלה ויסברג -c.l.u -  יועצת פנסיוני