ביטוח - פוליסות משנת 2013

פוליסות חדשות - 2013

 

בעקבות  המהלך שהוביל האוצר לביטול המקדמים המובטחים , החל מחודש  1/2013 נחסמו סופית כל התוכנית ביטוח החיים המבטיחות מקדם לגיל פרישה.

מוצרי הביטוח החדשים לא יכללו מקדמים  מובטחים, אלא אך רק למבוטחים בני 60  ומעלה  ביום ההצטרפות. אלה ימשיכו לההנות ממקדם מובטח לגיל הפרישה.

חברות הביטוח נאלצו להמציא תוכניות חדשות, תוך שימת דגש חזק על הגדלת החיסכון לגיל פרישה, וזאת ע"י הקטנת דמי הניהול מפרמיה ומצבירה.

דגש נוסף הושם על הגדלת ההגנה הביטוחית הן בסכומי ביטוח והן באיכות הביטוח, כך שכל החברות מתנות הורדת דמי ניהול בסכומי הביטוח למקרה מוות שרוכש המבוטח.

למשל: דמי הניהול בכל החברות מתחילים ב- 1.05% ויורדים עד כדי 0.525% כפוף לתקופה, מ- 15שנה ועד 24 שנה ולסכומי הביטוח למקרה מוות,  מ- 75 משכורות ועד 100 משכורות.

כל התוכניות החדשות מתייחסות לשכירים ועצמאים בצורה זהה.  כל הנושא הפנסיוני לשכיר ולעצמאי, מחייב ידע מעמיק בעולם המיסוי,  היכרות  טובה עם שרשרת המוצרים ההיסטוריים, ידע בתכנון פיננסי  וייעוץ לגיל השלישי.

הפוליסות החדשות כפופות לחוקים הבאים:

1.      צו הרחבה לפנסיית חובהההפרשה  מחושבים משכר המבוטח או מתקרת שכר ותגיע לכדי 17.5% בשנת 2014.

2.      חוזר פרסום והמחשה - חוזר פרסום והמחשה בפוליסות ביטוחי חיים שלה מפקח  (חוזר ביטוח 2004/6  מיום  19.2.04  או כל הוראה אחרת שתבוא מקומו)

3.      חוק הגנת השכר - חוק הגנת השכר, התשי"ח – 1958

4.      חוק הפיקוח - חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים וביטוח, התשמ"א 1981

 5.     חוק חוזה הביטוח - חוק חוזה הביטוחהתשמ"א  - 1981

 6.      חוק פיצוי פיטורין  - חוק פיצויי פיטורין , התשכ"ג   - 1963

 7.     חוק קופות גמל - חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים קופות גמל), התשס"ה  - 2005

 8.     תקנות דמי ניהול - תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופותגמל) (דמיניהול) התשע"ב - 2012 לרבות הוראות הממונה שהוצאו או יוצאו מכח תקנות אלה.

 9.     תקנות כללי השקעה - תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) כ

 10.  תקנות הניוד - תקנות הפיקוח על שירותים פיננסים (קופות גמל) העברת כספים בין קופות גמל), התשס"ח - 2008 , כפי שיהיו מעת לעת, או תקנות שיבואו במקומןלרבות הוראות הממונה שהוצאו או יוצאו מכוח תקנות אלה.

11.  תקנות מס הכנסה -תקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל), תשכ"ד - 1964 , כפי שיהיו מעת לעת, או תקנות והוראות לפי חוק קופות גמל שיבואו במקומן.

 כתבה:  כרמלה ויסברג c.l.u. - יועצת נסיוני