החזקה בגוף מוסדי באמצעות קופת גמל בניהול אישי (IRA)

אירועים
« מאי 2018 »
א' ב' ג' ד' ה' ו' ש'
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
מידע מקצועי ליועץ מידע מקצועי למעסיק מידע מקצועי למבוטח / עובד

עמדת הממונה

  החזקה בגוף מוסדי באמצעות קופת גמל בניהול אישי - IRA

 

קופת גמל בניהול אישי מוגדרת בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל ,)התשס"ה  כ"קרן שאושרה לפי הוראות סעיף 13(א) כקופת גמל לתגמולים, כקופת גמל לקצבה או כקרן השתלמות, או תוכנית ביטוח שאושרה לפי הוראות סעיף 13(ב) כקופת גמל לתגמולים או כקופת גמל לקצבה, המיועדת לעמית אחד בלבד, אשר רשאי לתת הוראות לעניין השקעת הכספים בקופה.

תקנה 3 לתקנות הפיקוח על שירותי פיננסיים (קופות גמל) (קופת גמל בניהול אישי) קובעת שכספי קופת הגמל בניהול אישי יושקעו אך ורק לפי הוראות העמית או באמצעות מנהל התיקים של העמית

לאחר בחינת הנושא, המפקח על הביטוח מבהירה את עמדתה לפי תפקידו של הגוף המוסדי לעניין קופ"ג בניהול אישי, היא תפעול קופות הגמל ובחינה של עמידת העמית במגבלות ההשקעה שנקבעו

התנאים שנקבעו ע"י הפיקוח הם:

1.      הגוף המוסדי לא יפעיל זכויות מכח אמצעי השליה, לא יצביע באסיפה הכללית או בגוף מקביך, ימנה דירקטור ועוד
2.      הגוף המוסדי יציג בפני העמית את ההליך הנדרש לצורך מימוש זכויות ויפרט את אופן קבל ייפוי הכוח  ועוד

http://www.mof.gov.il/hon/documents/הסדרה-וחקיקה/mosdiym/memos/em_2016-16348.pdf