העברת כספים בין קופות הגמל (תיקון)

אירועים
« מאי 2018 »
א' ב' ג' ד' ה' ו' ש'
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
מידע מקצועי ליועץ מידע מקצועי למעסיק מידע מקצועי למבוטח / עובד

תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל)(העברת כספים בין קופות גמל) (תיקון),  2016-התשע"ו

תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (העברת כספים בין קופות הגמל) תשס"ח – 2008 הותקנו על מנת לאפשר לעמיתים לבחור במוצר או בגוף מוסדי המתאימים להם ביותר.

כיום, התקנות אינן מאפשרות ניוד במקרים מסוימים ובכללם ניוד של מי שהחלו לקבל קצבת זקנה.

התיקון בא לאפשר  למי שמקבל קצבת זקנה לנייד את הכספים,  על מנת לשפר את מצבו. פתיחת האפשרות לנייד קצבת זקנה תביא להגברת התחרות לאחר פרישה ותשפר את מצב של הפנסיונרים ע"י מתן אפשרות לבחור את הגוף המוסדי המתאים לו ביותר מבחינת אופי ניהול ההשקעות, השירות הניתן לפנסיונרים וכן אפשרות להוזלת דמי הניהול.

התיקונים המוצעים ישפרו את הליך העברת הכספים, ומתייחסים גם לגבי מי שהחל לקבל קצבת זקנה.

1.      הותקנו הגדרות חדשות שמתייחסות לשווי הכספים שהפנסיונר יכול להעביר בין הקופות השונות
a.       מקבל קצבת זקנה עובד
b.      נכסי מקבל קצבת זקנה
c.       העברת תהיה לשם קבלת קצבת זקנה בלבד

2.      קופות גמל להשקעה
a.       הכספים הצבורים בקופות הגמל להשקעה, ניתן לנייד לכל קופת גמל לקצבה, בתנאי שהעמית הגיע לגיל פרישה ונועדו לרכישת קצבה בלבד (תיקון 1-2 )
b.     בעקבות תיקון 15,  מוצע להוסיף את "קופת הגמל להשקעה" כמוצר שממנו ניתן לנייד את הכספים גם מחשבון חדשלקופת גמל להשקעה (הניוד הוא ב-2 הכיוונים- תיקון 3)

3.      עיקול שיעבוד – בהתאם לסעיף 8(א) לחוק הגנת השכר, לא ניתן לעכל או לשעבד את מלוא קצבת הזקנה, למעט שעבוד שנעשה בהתאם לסעיף 25(א) לחוק העיקרי. על כן, מוצע שלאתינתן אפשרות להעביר כספי מקבל קצבה אם הוטל שעבוד על מלוא הקצבה.

4.      יתרת חוב – מוצע לבטל את המגבלה האוסרת על העברת כספים של עמיתים שיש להם יתרת חוב בשל הלוואה שניתנה לעמית.

5.      לוח זמנים חדש לעניין תהליך הניוד:
a.       העברת היתרה הצבורה מגוף מוסדי אחד למשנהו, תיעשה תוך 5 ימי עסקים בלבד, במקום 10 ימים שהיו עד היום.
b.      לעניין קופת גמל להשקעה – מוצע  שהצבירה תועבר תוך 2 ימי עסקים בלבד
c.       מוצע לבטל את האפשרות לבטל בקשת העברה

6.      לוח זמנים להעברת נכסי מקבל קצבת זקנה
a.       מוצע לקבוע כי העברת הכספים לגבי בקשות שהועברו עד 20 ימי עסקים ממועד פרסום הדוח הכספי התקופתי, תיעשה 15 ימים לאחר מועד פרסום הדוח הכספי (תיקון 5)

7.      סנקציה המוטלת על איחור בהעברת נכסי מקבל קצבת זקנה – מוצע להתאים את הסנקציה על מנת למנוע בלבול בין 2 סוגי הריביות שנקבעו ע"י אגף החשב הכללי (תיקון 6)

8.       אחריות ביטוחית של הקופות – לעניין מקבלי קצבת הזקנה – מוצע לתחום את האחריות הביטוחית בדומה לאחריות הביטוחים של העמית (תיקון 8)
http://www.mof.gov.il/hon/documents/הסדרה-וחקיקה/mosdiym/memos/tl_fixregulationsdraft1008.pdf