חוודת דעת בנושא תיקון 16

אירועים
« מאי 2018 »
א' ב' ג' ד' ה' ו' ש'
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
מידע מקצועי ליועץ מידע מקצועי למעסיק מידע מקצועי למבוטח / עובד

חוות דעת בנושא תיקון 16 והשפעתו על ההפקדות לגמל

באדיבות דן ארז – ארז יועצים – שכר פנסיה ופרישה – ח.ד ארז יועצים בע"מ 

עלו שאלות מהשטח וחשבתי לשתף אתכם. אלה מכם שעובדים עם עובדי מדינה ורשויות מקומיות מודעים לקופ"ג  5% + 5% מסעיפי החזר הוצאות.

רציתי לשתף אתכם בחוו"ד שהוצאנו בנושא תיקון 16 והשפעתו על ההפקדות האלו.   

חוו"ד באדיבות ושיתוף פעולה עם משרד עו"ד רז רוטשילד

 מעיון בהסכם הקיבוצי הכללי (מסגרת) להגדלת הפרשות לביטוח פנסיוני במשק מיום 23.2.2016 (שהוראותיו הורחבו בצו ההרחבה), עולה כי הוא איננו מתייחס להסדרי הפרשות מעסיק וניכויים משכר העובדים בגין רכיבי החזרי ההוצאות הידועים כ- 5%-5% לקופת גמל, אלא רק להסדרים הפנסיוניים המסורתיים. זאת, מהטעמים הבאים:

1.      "השכר הקובע" הוגדר בסעיף 2. א' להסכם הקיבוצי כך: "כהגדרתו בהסכם החל על העובד, ולא פחות מהשכר המובטח על פי הסכם פנסיית חובה". בסעיף 3 להסכם הקיבוצי נקבע: "החל מיום תחילה, כל עובד יבוטח, בגין שכרו הקובע...". מכאן, שמדובר בהסדרי הפרשה פנסיוניים על פי "השכר הקובע", ואילו הסדרי ההפרשה בגין רכיבי החזר ההוצאות אינם מחושבים לפי "השכר הקובע", אלא בהתאם לסך החזרי ההוצאה שאינם מובאים בחישוב השכר הקובע.

2.      ההסדר להפרשות וניכויים בגין רכיבי החזר ההוצאות אינם כוללים עלות לרכישת כיסוי עבור אבדן כושר עבודה ו/או עבור פיצויי פיטורים.

3.      בסעיף 4 להסכם הקיבוצי נקבע, בין היתר, כי: "מובהר, כי מלבד האמור בהסכם זה לעיל, אין בו כדי לשנות ו/או לגרוע מההגדרות והתנאים הקבועים בדין או בהסכם החל על העובד...". כלומר, אין בהסכם הקיבוצי כדי לשנות את הקביעות מהסכם המעבר לפנסיה צוברת מ- 1.11.2001 בו הוסדרו ההפרשות בגין רכיבי החזר ההוצאות. 

בנוסף, אציין כי העלויות למעסיק בגין רכישת אובדן כושר עבודה, ביחד עם הפרשות המעסיק לדמי גמולים, לא יעלו בכל מקרה על 7.5% מהשכר הקובע (5% ע"ח גמל + 2.5% עבור אובדן כושר עבודה). 

כלומר, מסגרת העלות נותרה בעינה כפי שהייתה בעבר, (להזכירכם : 7% עובד ו-7.5% מעסיק) ורק החלוקה הפנימית של השתתפות המעסיק שונתה עתה ל- 6.25% (במקום 5%) ואילו רכיב ההפרשה עבור אבדן כושר עבודה הוקטן ל- 1.25% (במקום 2.5%), ובסה"כ נשארה תקרת הפרשת המעסיק בשיעור 7.5%.

במילים אחרות, הגדלת הפרשת המעסיק ע"ח גמל ל- 6.25% ייתכן שתבוא, במקרים מסוימים ע"ח הקטנת החלק של ההפרשה ע"ח אובדן כושר עבודה ל- 1.25%, ובכל מקרה תקרת ההפרשה נותרה 7.5%.