פנסית חובה

צו הרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק/ תמצית - פנסיה חובה

נכתב ע"י - אמנון ברזילי [amnon-bar@013.net]

ב-19/11/07 נחתם הסכם בין לשכת התאום של הארגונים הכלכליים לבין ההסתדרות הכללית החדשה המחייב את כול המעסיקים במשק לבטח את עובדיהם בביטוח בביטוח פנסיוני.

על מי חל ההסכם? 

  1. 1.      מי שלא חל עליו הסכם קיבוצי או הסדר קיבוצי או הסכם אישי או מנהג או צו הרחבה.
  2. 2.      עובד – החל מגיל 21 ועובדת – החל מגיל 20.

מה % ההפקדות?

בשנת 2013 ההפקדות תהיינה כדלקמן:

מעסיק:  5% לפיצויים + 5% לתגמולים

עובד: 5%.

בשנת 2014:

מעסיק: 5.84% לפיצויים + 5.83% לתגמולים

עובד: 5.83%.

מאימתי יבוטח העובד?

עובד המתקבל למקום עבודה יבוטח בתום 6 חודשי עבודה, מתחילת עבודתו. אם העובד מתקבל לעבודה כשברשותו ביטוח פנסיוני בתוקף יחל ביטוחו בתום 3 חודשי עבודה או בתום שנת המס – המוקדם מביניהם.

מהו גובה השכר שיבוטח?

השכר שיבוטח יהיה השכר בפועל או השכר הממוצע במשק, הנמוך מביניהם.

מהו דין כספי הפיצויים שהופקדו?

א.      תשלומי המעביד לסעיף הפיצויים יבואו במקום תשלום פיצויי פיטורים בהתאם לסעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים בגין השכר, הרכיבים, התקופות והשיעורים  בגינם נעשתה ההפרשה בלבד.

ב.      ההפקדות עבור רכיבי הפיצויים לא ניתנות להחזרה למעביד אלא אם משך העובד כספים מקופת הגמל בטרם קמה לו או לשאיריו הזכות לקבלת הכספים בשל אירוע מזכה ולמעט אם נשללה זכות העובד לפיצויי פיטורים בפסק דין מכוח סעיפים 16 ו-17 לחוק פיצויי פיטורים.

ג.       מעסיק רשאי להפקיד את מלוא ה-8.33% לסעיף הפיצויים והוא רשאי להחיל על ההשלמה את סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים.  לא בחר המעסיק בהחלת סעיף 14 ועזב העובד בתנאים מזכים – יחוייב המעסיק בהשלמת פיצויים ולא יראו בתשלומי ההשלמה של המעביד כמי שיצא ידי חובתו.