קופות גמל והשתלמות - מידע כללי

קופות גמל והשתלמות - מידע כללי

 

כספי תגמולים ופיצויים אינם חייבים במס ריווחי הון -  הפטור מתייחס לרווחים שנצברו עד סכום תקרת הפקדה מוטבת.


נזילות בקרן השתלמות - קרן ההשתלמות נזילה בתום 6 שנות וותק או במידה ועמית הגיע לגיל פרישה עם 3 שנות וותק.


נזילות בקופת גמל כספים שנצברו עד – 31.12.205 – ניתנים למשיכה כסכום הוני פטור ממס , בתום 15 שנות וותק. 

כספים שנצברו בין 1.1.2006 – 31.12.2007 – ניתנים למשיכה כסכום הוני פטור ממס בגיל  60 עם  5 שנות וותק

הפקדות שבוצעו בקופ"ג לעצמאים  או שכירים  החל מ- 1.1.208 – ניתנים למשיכה כקצבה בלבד.


דמי ניהול בקופת גמל והשתלמות – דמי הניהול משולמים להנהלת קופת הגמל, בגין ניהול תיקי השקעות של חברי הקופות.

בהתאם להוראות ההסדר התחיקתי, חל שינוי בגובה דמי הניהול שרשאית חברה מנהלת תהיה לגבות ולא יעלו על:

בשנת 2013 – השיעור השנתי לא יעלה על 1.1% מסך הנכסים בחשבון העמית + 4% מתוך התשלומים המועברים לקופת הגמל

משנת 2014 ואילך, שיעור השנתי לא יעלה של 1.05% מחשבון העמית + 4% מתוך התשלומים המועברים לקופה


ניוד קופות גמל

ביצוע ניוד הכספים מקופה אחת לאחרת אינה כרוכה בתשלום או בקנסות. בתהליך ההעברה נמר הוותק של הקופה המעבירה נשמרות הזכויות שנצברו בקופה המעבירה.

במקרה של מיזוג קופות, הוותק של הקופה המאוחדת יהיה על פי הוותק של הקופה הצעירה ביותר.  מועד הנזילות של הכסף עלול להידחות בשל כך.


כיצד מתקבל התשלום בגיל הפרישה

בקופת גמל קיים שוני לגבי כספים שנצברו  לפני שנת 2008 לבין כספים שהופקדו לאחר שנת 2008. החיסכון שנצבר בשל הפקדות לפני שנת 2008 ישולם על ידי קופת הגמל כסכום חד פעמי. לעומת זאת, כספים שנצברו בשל הפקדות לאחר שנת 2008,  ישולמו לחוסך בדרך של פנסיה חודשית לכל ימי חייו.  בעת הפרישה יבחר החוסך מאיזה גוף ירצה לקבל את התשלום החודשי ויעביר אליו את הכספים שצבר.
אדם שזכאי לקצבה הגבוהה מכ- 3,850 ₪ לחודש (צמוד למדד פברואר 2008), יוכל למשוך את הסכום שצבר מעבר לסכום זה כסכום חד פעמי.


כתבה:  כרמלה ויסברג -c.l.u - יועצת פנסיוני