קופ"ג לשכירים ולעצמאים

קופת גמל

קופת גמל הינה חיסכון לטווח ארוך, בעל מרכיב של חיסכון בלבד ("חיסכון טהור" ללא כיסויים ביטוחיים ). באמצעות קופת הגמל ניתן לחסוך כספים לגיל פרישה וליהנות מהטבות מס. יש לשים לב כי בקופת גמל לא קיימים מרכיבים של ביטוח נכות או שאירים, אך ניתן לרכוש אותם בנפרד בחברת ביטוח ועדיין לזכות בהטבות מס.

הכסף שנצבר בקופות הגמל עד שנת 2008 ניתן למשיכה בסכום חד פעמי, בהתאם לתקנות השונות  שהותקנו במהלך השנים.  הכספים שהופקדו משנת 2008 ואילך ניתנים  למשיכה  כקצבה חודשית בלבד, על ידי העברת הכספים (במועד הפרישה) לאפיק חיסכון פנסיוני  המאפשר תשלומי  קצבה חודשית (קופה משלמת), כגון קרן פנסיה או ביטוח מנהלים. המחוקק קבע שאם המבוטח מקבל קצבה חודשית של כ- 3,800 ש"ח צמוד למדד 1.1.2008, ניתן למשוך את הכספים הצבורים בקופ"ג כסכום הוני, לאחר היוון .

קופות הגמל מתחלקות לשני סוגים עיקריים:

קופת גמל לתגמולים לעמיתים שכירים - העובד ומעבידו מפקידים לקופה הפקדות חודשיות שוטפות עד לשיעור של  עד 7% (חלק העובד) ועד 7.5% (חלק המעביד) משכרו של העובד. העובד זוכה לזיכוי ממס בגין הפרשותיו בהתאם לתקרות שנקבעו.

קופת גמל לתגמולים לעמיתים עצמאים - העמית  העצמאי מפקיד באו]ן עצמאי וזוכה להטבות מס בצורת ניכוי וזיכוי בהתאם לתקרות שנקבעו.


כתבה:  כרמלה ויסברג -c.l.u   - יועצת פנסיוני