קרן השתלמות לשכירים ולעצמאים

קרנות השתלמות לשכירים ולעצמאים

  

קרן ההשתלמות הינה האפיק חיסכון לטווח קצר ובינוני היחיד המופנה לחסכון  בלבד, ולא לגיל פרישה.    ההפקדה לקרן ההשתלמות  המזכה את החוסכים בהטבות מס. במסגרת זו יכול החוסך למשוך את כספו בסכום חד פעמי פטור ממס לאחר שש שנים, או להמשיך לחסוך ובכך לשמור על הפטור ממס (ובלבד שלא בוצעה משיכה כלשהי מאותו חשבון).

אם  העמית משך חלק מהכסף שנצבר בחשבונו בקרן, ייסגר החשבון להפקדות חדשות והעמית יצטרך לפתוח חשבון חדש עם וותק חדש לצורך ביצוע ההפקדות השוטפות החדשות.


קרן השתלמות לשכירים 

 ההפרשות בקרן ההשתלמות לשכירים הן מקבילות, עובד עד 2.5%, מעסיק עד 7.5%, עד תקרת שכר מוגדרת בחוק ומשתנה מדי שנה. החיסכון הינו לתקופה של 6 שנים וניתן לממשו למטרת השתלמות גם לפני תום התקופה בהתאם לתנאים הקבועים בפקודת מס הכנסה.


קרן השתלמות לעצמאים 

רשאים להצטרף רק יחידים שיש להם הכנסה מעסק או משלוח יד. העמית זוכה לניכוי מהכנסתו עד לתקרה הקבועה בפקודת מס הכנסה, סעיף 17(5א). כל עצמאי יכול להפקיד לקרן השתלמות עד 7%  מהכנסתו השנתית או מההכנסה הקובעת – 156,000 ₪.  ההוצאה המוכרת היא של 4.5% בלבד. בתום 6 שנים הופכת הקרן לנזילה לכל מטרה או בתום 3 שנים נזילה למטרת השתלמות בלבד.

מי מנהל את קופת הגמל

מי שמבקש לנהל קופת גמל בישראל נדרש לקבל רישיון לחברה מנהלת, שתפקידה לנהל את ההשקעות בעבור החוסכים ולספק השירותים  נדרשים.
נכסי קופת הגמל מופרדים מנכסי החברה המנהלת, וכך גם ההתחייבויות. כלומר, הנכסים של העמיתים מנוהלים בחשבון נפרד, כאשר החברה המנהלת מחויבת לנהל את החשבון בנאמנות. כל הפעילות של החברה המנהלת, לרבות ההתחייבויות שלה (בדומה לכל עסק אחר) כמו תשלומי שכר, הוצאות מימון תפעול וכד' - מופרדים מהתחייבויות ומנכסי קופת הגמל (השקעות כספי העמיתים)
לכל קופת גמל יש תקנון שהוא מסמך המסדיר את כל החובות והזכויות של החוסכים בקופת הגמל. החברה המנהלת את קופת הגמל חייבת לפעול על פי התקנון שמבטיח זכויות שוויוניות לכל החוסכים בקופה, ואינה רשאית לשלם תשלום שאינו בהתאם לתקנון.

דמי הניהול בקופת הגמל

החברה המנהלת של קופת הגמל רשאית לגבות דמי ניהול בעבור השירות שהיא מספקת. דמי הניהול המקסימליים שנקבעו עפ"י תקנות האוצר עומדים על 1.1% ב שנת 2013 ול- 1.05% משנת 2014 ואילך. ניתן לנהל מו"מ לגבי דמי הניהול.

הקריטריונים שלפיהם כדאי להשוות בין קופות הגמל השונות

איכות ניהול ההשקעות בכל חודש מפריש החוסך סכום כסף לקופת הגמל. הגוף המנהל אמור להשקיע את הכסף בצורה הנכונה ביותר, בהתחשב במשך תקופת החיסכון, ברמת הסיכון וברמת פיזור הסיכונים הרצויות, ובאפיקי ההשקעה הטובים ביותר.
התשואה המושגת לאורך השנים משפיעה על גובה החיסכון. חשוב לדעת, שהתשואה אינה מובטחת מראש לחוסך, והיא תלויה באיכות ניהול ההשקעות.

איכות השירות - הגוף המנהל מלווה את החוסך לאורך שנים רבות. החוסך מבקש לקבל בכל נקודת זמן מידע כללי או ספציפי בנוגע לחיסכון שלו, לרבות מענה טלפוני זמין וקבלת שירותים באמצעות אתר האינטרנט. בכל המקרים על הגוף המנהל לתת ללקוח את השירות הטוב ביותר.

מחיר - דמי הניהול הם למעשה המחיר שהחוסך משלם על ניהול החיסכון הפנסיוני שלו והם מחושבים כאחוז מהיתרה הצבורה. מחיר זה אינו קבוע וניתן למיקוח מול המנהל. שיעור דמי הניהול המשולמים לגוף המנהל, משפיע באופן ישיר על סך החיסכון המצטבר


כתבה:  כרמלה ויסברג -c.l.uיועצת פנסיוני