מעורבות היועץ בקביעת קופת ברירת המחדל

מאמרים » קרנות פנסיה
 

מאת:

עו"ד יניב גל

יועץ משפטי - לשכת היועצים הפנסיוניים   

 

יניב גל

עם כניסתו לתוקף של חוזר גופים מוסדיים 2016-9-8 "הוראות לעניין בחירת קופת גמל - תיקון", מיום 03.07.2016 (להלן – החוזר), נקבעו הוראות מפורטות לעניין התקשרויות מעסיקים לצורך הפקדת כספי החסכון הפנסיוני של עובד אשר אינו מנצל את זכותו לפי סעיף 20(א) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), תשס"ה-2005 (להלן – החוק).

כלומר, בהפקדת כספים פנסיוניים בעד עובדים שלא מודיעים לאיזו קופה יש להפקיד, על המעסיק לצרפם לקופת ברירת המחדל בהתאם לסעיף 20(ב) לחוק (כפי שמכונה "צירוף ברבים" או "העברה ברשימות"), וללא סמכות למעסיק לפצל את הפקדות עובדיו בין כמה מסלולי ברירת מחדל.

ברשימה זו, נדון בנסיבות הייחודיות על פי החוזר, המצדיקות קביעה של יותר מקופת ברירת מחדל אחת למעסיק, ובהזדמנויות המוצעות מכוחן ליועץ הפנסיוני לפי החוזר:

רקע

1. בעבר (עד לפרסום החוזר בנוסחו הראשון, ביום 13.03.2016), היו מעסיקים מתקשרים בהסכמי ברירת מחדל עם קופות לפי בחירתם (אולם על פי סעיף 12(א) לחוזר, עם פרסומו נאסרו התקשרויות בהסכמי ברירת מחדל חדשות, ואף התקשרויות ישנות תהיינה תקפות עד לכל המאוחר ביום 31.03.2019 כאמור בסעיף 14(ב)(2) לחוזר).

2. כלומר, המצב כיום מאפשר למעסיק לבחור לעצמו קופה שתשמש מסלול ברירת מחדל לצורך סעיף 20(ב) לחוק, רק על סמך פרסום תוצאות המכרז שעורכת רשות שוק ההון לפי סעיף 4 לחוזר או על פי מכרז פנימי שיערוך המעסיק (להלן – מכרז מעסיקים) בתנאי פרקים 7 עד 10 לחוזר (לפי מדדי שירות, תשואה ודמי ניהול).

3. נדגיש כי על פי מילותיו של חוק הגמל, המעסיק אינו רשאי להפעיל שיקול דעת מקצועי ולבחור לעצמו מספר מסלולי ברירות מחדל, כך שברצותו יצרף קבוצת עובדים אחת לקופה מסוימת ואילו קבוצת עובדים נוספת תצורף לקופה אחרת; כל שכן פרקטיקה זו עשויה להיחשב כשיווק או ייעוץ פנסיוני כמשמעם בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ייעוץ, שיווק ומערכת סליקה פנסיוניים), תשס"ה-2005 (להלן – חוק הייעוץ), וממילא הפעלת שיקול הדעת כאמור בקשר עם עובד פלוני יכול שתיעשה רק על ידי בעל רשיון לפי חוק הייעוץ.

4. כן יודגש, כי למעסיק אין סמכות להעביר את כספי החסכון הפנסיוני של עובדיו, מעת לעת, לקופות אחרות לפי שיקול דעתו (שכן מדובר ב"עסקה" לעניין סעיף 13(א) לחוק הייעוץ, החייבת להיעשות אגב שיווק פנסיוני או ייעוץ פנסיוני לעובד היחיד); וכי הוראות הבחירה שלפי החוזר חלות לגבי הפקדות מעסיקים לכל קופת גמל לקצבה ו/או לקרן השתלמות (סעיף 14(א) לחוזר), באשר לצירוף עובדים שלא הודיעו על בחירתם בקופה מסוימת למסלולי ברירת מחדל.

הסייגים על פי החוזר

1. אולם, בקביעת דירוגי המשתנים לצורך עריכת מכרז מעסיקים לבחירת קופת ברירת המחדל, מאפשרות הוראות החוזר (סעיפים 10(א) ו-(ב) לחוזר) לערוך התאמות ושינויים של משקולות התשואה ודמי הניהול (ביחס לברירת המחדל הקבועות באותם עניינים בסעיפים 8(ב) ו-(ג) לחוזר, בהתאמה) לבחירת ההצעה הזוכה לפי המכרז.

2. לפיכך רשאי המעסיק להביא בחשבון את הקריטריון הדרוש לפי סעיף 8(ב) לחוזר בדבר תשואות הקופות שניגשו למכרז המעסיקים, תוך חלוקה ל"תתי-משקולות" בתשואות הקופות; וכן לשנות את אופן השקלול עבור קריטריון דמי הניהול לפי סעיף 8(ג) לחוזר (שיעור של 50% לכל הפחות).

3. כמו כן, בפרק 11 לחוזר קיימים מספר מצבים בהם יהיה מעסיק רשאי לבחור יותר ממסלול אחד כברירת מחדל לעניין עובדים שיש להפקיד בעדם כספי פנסיה לפי סעיף 20(ב) לחוק (לגבי צירוף העובדים לראשונה, בהתאם לסייג שבסעיף 13(ב)(2) לחוק הייעוץ, אך שלא אגב ניוד כספים).

4. בהקשר אחרון זה, המשמעות היא שהמעסיק יבחר יותר מקופת ברירת מחדל אחת להתקשר עימה, לפי תבחינים בהצעות הקופות שתגשנה למכרז המעסיקים מאפייני קבוצות עובדים (לפי סעיף 11(ב) לחוזר), לצורך צירוף קבוצות עובדים לקופות שונות; וכן לצרף עובדים, שלהם מבנה שכר ייחודי, ליותר ממסלול ברירת מחדל אחד (בהתאם לסעיף 11(ג) לחוזר) תוך פיצול ההפקדות בעדם בין הקופות שתיבחרנה במספר מכרזי מעסיקים.

סיכום והזדמנויות

1. אשר על כן, ההזדמנויות המוצעות לפתחו של היועץ הפנסיוני במסגרת הוראות החוזר ושינויי הדין באשר לקביעת מסלולי ברירות המחדל לפי סעיף 20(ב) לחוק, הן כאמור בפסקאות 5 ו-7 לעיל.

2. בכל אחד מאותם מצבים (קרי, הקצאת משקולות ותתי משקולות לקריטריון התשואה בבחירת ההצעה הזוכה, וכן פיצול למספר קופות שונות, בהתאמה) חייב המעסיק לקבל חוות דעת בכתב מיועץ פנסיוני מורשה, ורק בהסתמך על חוות דעת שניתנה לאותו מעסיק ספציפי ולפי ניתוח שנעשה לגבי מצבת עובדיו, בכתב, לסטות מכללי החוזר (לפי הסייגים הנ"ל).

3. בחוות דעתו של היועץ למעסיק שפנה אליו בעניינים הנ"ל, ניתן:

(א) להמליץ על מתן משקל שונה במכרז מעסיקים למסלולי השקעה ותוצאותיהם, על יסוד התפלגות גילאים במצבת העובדים של אותו מעסיק;

(ב) להמליץ על שינוי היחסים בין שיעור דמי הניהול הנגבים מצבירה לבין שיעור דמי הניהול הנגבים מההפקדות שתציע כל קופה למכרז מעסיקים;

(ג) להמליץ למעסיק לערוך מספר מכרזי מעסיקים, לפי קבוצות עובדים שלהם מאפיינים (סוציאליים, דמוגרפיים ואחרים, לפי שיקול דעת היועץ) נבדלים, במצבת עובדיו;

(ד) להמליץ למעסיק להתקשר עם קופות שונות (לאותה מטרה) לצורך פיצול הפקדות לכל עובד (או לכל עובד מקבוצת עובדים מוגדרת), תוך עריכת מספר מכרזי מעסיקים, בשל מבנה שכר עובדיו שמצדיק את פיצול ההפקדות.

 
גירסת הדפסה   |   שלח לחבר