רפורמה במיסוי ריווחי הון -קופ"ג והשתלמות החל מ- 1.2003

רפורמה במיסוי ריווחי הון קופ"ג והשתלמות שתחילתה 1.1.2003


בתיקון 132 לפקודת מס הכנסה, בעקבות רפורמת רבינוביץ,  נקבע כי הרווחים הריאליים הנצברים בקופות גמל  והשתלמות על הפקדות חדשות החל מ- 1.1.2003 יחול מס כמפורט בהמשך.  המס ישולם בעבור הפקדות מעל התקרה המוטבת, במועד המשיכה

1.1.2003 – 31.12.2005 עמית יחיד בקרן השתלמות יחוייב ב- 15% מס על ריווח ריאלי שנצבר על הפקדות מעל התקרה המוטבת.

החל מ- 1.1.2006 - ויחוייב ב- 20% על הרווח הריאלי על הפקדות מעל התקרה המוטבת

החל מ- 1.1.2012 - יחוייב בשיעור של 25% מס על הרווח הריאלי שנצבר בחשבונו לגבי הפקדות מעל התקרה המוטבת,  שבוצעו אחרי תאריך זה

 נזילות קרן ההשתלמות - קרן ההשתלמות נזילה בתום 6 שנת וותק או במידה ועמית הגיע לגיל פרישה עם 3 שנות וותק

קופות גמל:

שיעור מס ריווחי הוון שהוטל אל כספי קופות הגמל, זהה לשיעור המס של קרנות ההשתלמות.

המס הוטל על כל הכספים שהופקדו לקופ"ג בהתאם לרפורמת רבינוביץ, 1.1.2003.

החל מיום 1.7.2009   בוטל מס רווח הון שהיה מוטל על הרווחים של קופות הגמל

הפטור על ריווח הון בקופ"ג, מתייחס לרווחים שנצברו עד תקרת ההפקדה המוטבת.

כספי תגמולים ופיצויים אינם חייבים במס ריווחי הון.

נזילות בקופת גמל – כספים שנצברו עד – 31.12.205 – ניתנים למשיכה כסכום הוני פטור ממס , בתום 15 שנות וותק.

כספים שנצברו בין 1.1.2006 – 31.12.2007 – ניתנים למשיכה כסכום הוני פטור ממס בגיל 60 עם 5 שנות וותק

כל ההפקדות של העצמאים  והשכירים  החל מ- 1.1.208 – ניתנים למשיכה כקצבה בלבד.

דמי ניהול מקופת גמל והשתלמות – דמי הניהול משולמים להנהלת קופת הגמל, בגין ניהול תיקי השקעות של חברי הקופות.

בהתאם להוראות ההסדר התחיקתי, חל שינוי בגובה דמי הניהול שרשאית חברה מנהלת תהיה לגבות ולא יעלו על:

בשנת 2013 – השיעור השנתי לא יעלה על 1.1% מסך הנכסים בחשבון העמית + 4% מתוך התשלומים המטועברים לקופת הגמל

משנת 2014 ואילך, שיעור השנתילא יעלה של 1.05% מחשבון העמית + 4% מתוך התשלומים המועברים לקופה

 

כתבה:  כרמלה ויסברג -c.l.uיועצת פנסיוני