רפורמה מהפכנית בקופ"גרפורמת פנסיונית מהפכנית בקופות הגמל
קופות הגמל תוכלנה להציע בקרוב גם ביטוח פנסיוני

 

שר האוצר, יובל שטייניץ , חתם לאחרונה על תקנות המאפשרות לקופות הגמל להציע חבילה פנסיונית הכוללת ביטוח חיים וביטוח נכות (אובדן כושר עבודה), וזאת כתחליף אפשרי לקרן הפנסיה ולביטוח המנהלים. נדגיש כי קופות הגמל לא יכלו עד כה להציע ביטוחים אלה לחוסכים, כך שכעת התחרות בין המכשירים הפנסיוניים השונים הופכת למציאותית.


הממונה על שוק ההון באוצר, פרופ' עודד שריג, מאפשר בדרך זו לקופות הגמל להתמודד בשוק הפנסיוני המורחב, וזאת כבר עם כניסת התקנות לתוקף בתחילת 2013. קופות הגמל תדרשנה להוציא רישיון סוכן תאגיד ביטוח לצורך כניסתן לתחום הביטוח.

 

רכישת כיסויים ביטוחיים באמצעות חברה מנהלת של קופת גמל

1.      כללי


לאחר תיקון מס' 3 לחוק קופות גמל, משמש חיסכון פנסיוני בקרן פנסיה, בביטוח חיים ובקופת גמל למטרה זהה: קבלת קצבה לאחר פרישה. עם זאת, מוצרי החיסכון הפנסיוני האלו נבדלים בכיסויי הביטוח שניתן לרכוש במסגרתם. כדי להגביר את התחרות בשוק החיסכון הפנסיוני ואת התחליפיות בין המוצרים השונים, יש לאפשר לחברות מנהלות של קופות גמל להציע לעמיתיהן כיסוי ביטוחי דומה לזה המוצע לעמיתים בחברות ביטוח.
חוזר זה קובע תנאים שבכפוף להם יוכלו חברות מנהלות של קופות גמל לשווק לעמיתיהן כיסויי ביטוח באמצעות פוליסות ביטוח פרט.

2. הגדרות

"ביטוח פרט" - ביטוח שאינו ביטוח אבדן כושר עבודה קבוצתי ואינו ביטוח חיים קבוצתי;
"ביטוח אבדן כושר עבודה קבוצתי", "ביטוח חיים קבוצתי", "הסכם לביטוח משלים", "כיסוי ביטוחי לסיכוני מוות", "כיסוי ביטוחי לסיכוני נכות", "כיסוי ביטוחי לשחרור מתשלום" - כהגדרתם בתקנות כיסויים ביטוחיים;
"מבטח" - כהגדרתו בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981, למעט מבטח שהוא חברה מנהלת;
"תקנות כיסויים ביטוחיים" - תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל)(כיסויים ביטוחיים בקופות גמל), התשע"ג-2012.

 3. רישוי


א. חברה מנהלת של קופת גמל רשאית לשווק לעמיתים בקופת גמל שבניהולה ביטוח פרט לאחר שניתן לה רישיון סוכן תאגיד ביטוח לפי סעיף 8 לחוק הייעוץ והשיווק הפנסיוני.
ב. רישיון לפי סעיף קטן א. יוגבל לשיווק כיסוי ביטוחי לסיכוני מוות, לסיכוני נכות ולשחרור מתשלום, בפוליסות ביטוח פרט בלבד.


4.  שמירה על כיסוי ביטוחי בביטוח פרט


עמית רשאי להמשיך כיסוי ביטוחי בפוליסת ביטוח פרט קיימת, באופן עצמאי אצל מבטח או באמצעות חברה מנהלת אחרת, בתנאי שהמבטח והחברה המנהלת האחרת הסכימו לכך. המשך כיסוי ביטוחי בביטוח פרט ייעשה ללא שינוי בתנאי הפוליסה הקיימת, לרבות לעניין דמי ביטוח, וללא בחינה מחדש של מצב רפואי קודם.

5.  מתן דיווח למבוטח לגבי כיסוי ביטוחי


על חברה מנהלת לדווח לעמית, תוך 60 ימים מיום תיקון תקנון קופת גמל, לגבי כפילות שנוצרה כתוצאה משינוי התקנון בין כיסוי ביטוחי לסיכוני נכות, לשחרור מתשלום וכל אחד מרכיביהם, הנרכש באמצעות החברה המנהלת, לבין כיסוי ביטוחי כאמור בקופת הגמל.

6.  תחולה


הוראות חוזר זה יחולו על כל הגופים המוסדיים.

7.  תחילה


א. תחילתו של חוזר זה ב- 1 בינואר 2013.
ב. על אף האמור בסעיף קטן א., הוראות חוזר זה לא יחולו על פוליסות ביטוח המשווקות במסגרת הסכם לביטוח משלים שנחתם לפני יום 1 בדצמבר 2012. לעניין זה יראו את מועד חידוש הסכם לביטוח משלים כמועד חתימתו.


8. ביטול תקפות


א. חוזר גופים מוסדיים 2008-9-15 "ביטוח משלים לעמיתים בקופות הגמל ובקרנות הפנסיה" בטל.
ב. חוזר פנסיה 2002/2 "תשלומי פרמיות אסורים" בטל.
 


נכתב ע"י רמי סגמן