ביטוח - שונות

נספח הוני

נספח ההון הוא ביסודו תוספת לפוליסה הבסיסית הבנויה על פי מנגנון פוליסה מסוג "עדיף". בעקבות חוק ההסדרים לשנת 2000 אשר קבע הוראות מס חדשות ביחס לתכניות מסוג קצבה שנפתחו בעבר, וקבע שכספים אשר יופקדו בקופת גמל לקצבה יימשכו אך ורק כקצבה (משיכה הונית של כספים אלו תחוייב במס),  נתבקש משרד האוצר ע"י חברות הביטוח לאשר הוספת "נספח הון" לפוליסות המוכרות כקופות גמל של שכירים לקצבה.  

 לאחר הוספת נספח ההון, בעל הפוליסה יכול לייעד חלק מההפרשות לפוליסה לנספח ההוני והכספים אשר יצטברו בגין חלק זה ישולמו בתום התקופה כסכום הוני (חד פעמי) ואילו שאר כספי החיסכון בפוליסה המקורית ישולמו כקיצבה.

להלן מספר כללים של נספח ההון:

 1. הוספת נספח ההון התאפשרה רק לגבי פוליסות מסוג "עדיף" ופוליסות גמלא א' וגמלא ב' משתתפות ברווחים, אשר הונפקו לפני 31 באוגוסט 2001.
 2. הנספח אינו נחשב כפוליסה חדשה (עם זאת הנספח קיבל אישור של קופת גמל חדשה).
 3. כספים אשר יועברו מהפוליסה הבסיסית לטובת הנספח ההוני ייחשבו, לעניין ערכי הפדיון, על פי תאריך ההפקדה המקורי שלהם בפוליסה הבסיסית ולא על פי תאריך העברתם לנספח ההוני, דהיינו, זוהי תוספת לתנאי הפוליסה הקיימים.
 4. יחס ריסק-חיסכון נשאר זהה ליחס הקבוע בפוליסה המקורית.
 5. נספח ההון מבוסס על טבלאות תוחלת חיים עדכניות המוזילות את עלות הריסק וכתוצאה מכך סכומי הביטוח גבוהים יותר בהשוואה לפוליסה המקורית. סכומי הביטוח הגבוהים יותר יוצרים מצב  שמאפשר למבוטח חולה לקבל סכום ביטוח גבוה יותר ללא חיתום מחדש. חברות הביטוח התמודדו עם בעיה זו בשתי שיטות:
  1. במקרה של הגדלת סכום הביטוח במלוא שיעור הגידול כתוצאה משינוי בסיס תוחלת החיים, נקבעה תקופת אכשרה אשר בה לא יהיו יורשי המוטב אם נפטר זכאים לתוספת סכום הביטוח, כתוצאה מהנספח. אם המוטב יילך לעולמו בתוך תקופת האכשרה, אזי יוחזרו ליורשי המוטב הפרמיות אשר שולמו בגין הגידול בסכום הביטוח.
  2. קיטום סכומי הביטוח לגובה מסוים (לדוגמה 80% מסכום הביטוח בפוליסה) ושאר הפרמיה תופנה ע"י המבוטח לחיסכון. אם המבוטח יהיה מעוניין בהגדלת סכום הביטוח, יתבצע חיתום על ההפרש.

 

נספח קצבה

ביום 1.1.2005 נכנס לתוקף שינוי חקיקה בפקודת מס הכנסה אשר הקטין את תקרת השכר בגינו רשאי המעסיק להפקיד כספי תגמולים לתכנית הונית מבלי שיחשבו כהכנסה חייבת בידי העובד (להלן- התקרה המוכרת). בעקבות זאת, המשך הפקדת מעסיק לתכנית הונית מעל לתקרה המוכרת החדשה תביא למיסוי העובד לגבי ההפרש בין גובה ההפקדה לתקרה המוכרת החדשה; לעומת זאת, תקרת הפקדת המעסיק לתכנית קצבתית לא השתנתה.
על מנת להיות זכאי למלוא הטבות המס בגין ההפקדות, ניתן להעביר את יתרת ההפקדה העולה על התקרה המוכרת לתכנית קצבה.

לאור שינויים אלה ניתן להוסיף בפוליסות עדיף הוניות לשכירים נספח קצבה, ובכך לאפשר לאותם מבוטחים להנות ממלוא הטבות המס תוך החלת התנאים הקיימים בפוליסה שבידם גם על נספח הקצבה.

מטרת ועיקרי נספח הקצבה

 1. הוספת נספח קצבה בפוליסה מסוג "עדיף" הוני שהכספים בה מיועדים לצבירת חיסכון הוני בתום תקופת הביטוח, מאפשר למבוטח  לייעד חלק מהפרמיה המופקדת לפוליסה או כולה, לטובת מסלול קצבה, כך שבתום תקופת הביטוח יימשכו הכספים הנובעים מהפקדות אלו בדרך של קצבה חודשית עד יום מות המבוטח. נספח הקצבה יאפשר לפצל את ההפקדות בפוליסה המקורית להון ולקצבה, ובדרך זו גם למקסם את הטבות המס.
 2. חלוקת הפרמיה בין מרכיב החיסכון למרכיב ביטוח ריסק לא ישתנה עקב הוספת נספח הקצבה.
 3. ערכי הפדיון בפוליסה הינם ערכי הפדיון המקוריים, ואין בהוספת נספח הקצבה משום פגיעה בערכי פדיון אלו.
 4. נספח הקצבה יחול רק על הפקדות חדשות החל מיום 1.1.05, ובכל מקרה הוספתו תתאפשר רק לגבי הפקדות מתחילת אותה שנת מס בה נתווסף הנספח.
 5. יצוין כי באפשרות המבוטח לחזור בו מבחירתו להוספת נספח קצבה לפוליסה, לגבי פרמיות חדשות.

קנס משיכה

קנס משיכה מוטל על משיכת כספים מוקדמת. החל משנת 2007, בוטל קנס המשיכה.

קנס המשיכה בתכניות בין 2004 ל-2006:

 1. שכירים- קנסות משיכה אחידים בכל המקרים. משיעור של 15% עד לשיעור של 0% בתום 5 שנים.
 2. עצמאים- כמו שכירים.
 3. פרט- משיעור של 25% עד לשיעור של 0% בתום שבע שנים.

קנס משיכה בתכניות הישנות מסוג עדיף:

 1. שכירים-
  א. קנס שלא במקרה של עזיבת עבודה - מ 50% עד ל 0% בתום 5 שנים.
  ב. קנס במקרה של עזיבת עבודה מ 15% יורד ל 0% בתום 5 שנים.
 2. עצמאים קנס המתחיל מ 50% ויורד ל 0% בתום 5 שנים.
 3. פרט - כמו עצמאים.

גורם פוליסה (דמי ניהול חשבון)

גורם הפוליסה הנו תשלום כספי קבוע אשר נוסף לפרמיה. הסכום המקסימאלי שחברת הביטוח רשאית לגבות בפוליסות החל מ-2004 עבור "גורם הפוליסה" הוא 12 ₪ (צמוד למדד הידוע לחודש ינואר) בתכניות פרט בלבד.   בפוליסות ביטוח חיים הנמכרות החל מה-1.1.2008 בוטל גורם הפוליסה.


 
כתבה:  כרמלה ויסברג -c.l.uיועצת פנסיוני