מיסוי - תיקון 190 - עדכון 2013

אירועים
« מאי 2018 »
א' ב' ג' ד' ה' ו' ש'
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
מידע מקצועי ליועץ מידע מקצועי למעסיק מידע מקצועי למבוטח / עובד

1. הגדרת סוגי הקצבאות והפטור בגינן -

 • הגדרה חדשה לקצבה לפי 9א
 • קצבת שאירים - סעיף 9(6ו)
 • קצבה מזכה והגדלת שיעור הפטור
 • קצבה מוכרת

2. טיפול בהשארת כספי פיצויים או מוטבים בקופה.

3. טיפול בהיוון קצבאות.

4. תיקון סעיף 32(9) - הפקדות לחבר בעל שליטה.

1. קצבאות: סעיף 9א. לפקודה: פטור לקיצבה המשתלמת מאת מעביד או קופת גמל

(א) לעניין סעיף זה -

"קצבה" - קיצבה המשתלמת מאת מעביד, או המשתלמת מאת קופת גמל וכן קצבה המשתלמת על פי ביטוח מפני אובדן כושר עבודה, כהגדרתו בפסקה (3א) להגדרה "הכנסה מיגיעה אישית" שבסעיף 1והכל למעט קצבת שאירים כהגדרתה בסעיף 9(6ו);

המשמעות - בהגדרת המונח "קצבה" לא כלולה עוד קצבת שאירים

* סעיף 9(6ו) לפקודה (חדש) קיצבת שאירים המשתלמת על-פי חוק או הסכם קיבוצי . . . , בסכום שאינו עולה על קיצבה מזכה כמשמעותה בסעיף 9א.

המשמעות - קצבת שאירים המשתלמת לשאירים מפוליסה, מקרן פנסיה, או ממעסיק, פטורה ממס עד 8,310 ₪ לחודש, ללא קשר להכנסות/קצבאות אחרות.

*"קיצבה מזכה" - סך כל הקצבאות שמקבל אדם, למעט קצבה מוכרת.
"תקרת הקצבה המזכה" - 8,310 ₪;הפטור בסכום מוחלט, גם אם הקצבה נמוכה מכך!

"גיל הזכאות" - גיל הפרישה או הגיל שבו החל יחיד לקבל קצבה מזכה, כולה או חלקה, לפי המאוחר; (לא לפני 67/62)

"גיל פרישה" - כהגדרתו בסעיף 1, ואולם לעניין סעיף זה יראו אדם כאילו הגיע לגיל פרישה אף אם: (2) הוא פרש פרישה מוקדמת בשל נכות יציבה בדרגה של 75% או יותר

המשמעותמי שנמצא בא.כ.ע., גם אם  אינו בגיל הפרישה, ייהנה מקצבה מזכה.

פטור על קצבה מזכה מורכב מ-2 רובדי חישוב: 

רובד 1: פטור בשיעור 35% מקצבה מזכה -

מותנה באי משיכת מענקי פיצויים פטורים ממס, במהלך 32 שנות העבודה שקדמו לפרישה ולקבלת הקצבה (נוסחת השילוב). 

רובד 2: פטור נוסף בשיעור עד 32% מקצבה מזכה - מוענק בכל מקרה ואינו מותנה באי
משיכת פיצויים.

שיעור הפטור על קצבה מזכה גדל בשנת 2012 ב- 8.5% = 43.5%, ועולה ב 4 פעימות
עד שבשנת 2025 יהיה בשיעור 67% מקצבה מזכה:

שנה                       2012               2016               2020               2025

שיעור הפטור        43.5%               49%               52%                 67%

 הסכום הפטור       3,615             4,072              4,321               5,568     

 

קיצבה מוכרת - חלק מקצבה המשולמת על ידי קופה לקצבה הנובעת מתשלומים פטורים.

קצבה מוכרת פטורה ממס עפ"י הכללים הבאים:

א.        הזכאות לפטור חלה מגיל 60, לגבר ולאישה.

ב.        הפטור אינו מוגבל בתקרה ואינו מתקזז עם קצבה מזכה.

ג.         הפטור חל על קצבה המשולמת מקופת גמל לקצבה (למעט קרן פנסיה וותיקה), הנובעת מתשלומים פטורים ממס, של העובד ושל המעסיק, מהמקורות הבאים:

 • הפקדת מעסיק לעובד לרכיב התגמולים, מעל לשיעור הפקדה ותקרת שכר, שבגינם חויב העובד בזקיפת שווי מס.
 • הפקדת העובד לרכיב התגמולים, מעל ההפקדה אשר בגינם קיבל זיכוי במס.
 • פיצויים פטורים ממס שלא נפדו והושארו בקופה לקצבה, לשם קבלת קצבה.
 • כספי מוטבים בקופות גמל  - שלא נפדו והושארו בקופה לשם קבלת קצבה.
 • כל הפקדה של יחיד לקופ"ג במעמד עצמאי - שלא קיבל בגינה הטבות מס בהפקדה.

פטור ממס על קצבאות

* הפטוֹר ממס על קצבה משנת 2012 הינו בשיעור 43.5% מהקצבה המזכה, החל מגיל 62/67

   וגם
* כל הקצבה המוכרת, החל מגיל 60!

לגבי הפטור הבסיסי בשיעור 35%, הוא יינתן בתנאי שהיחיד לא קיבל בפרישה מענק פטוּר (פיצויי פיטורים) עבור 32 שנות עבודה קודם לגיל הזכאות.
כל משיכת פיצויים, מקטינה את שיעור הפטור הבסיסי, אולם אינה פוגעת בקצבה המוכרת.

 2. כספי פיצויים לאחר התחשבנות וכספי מוטבים בקופ"ג

* ניתן להעביר כספי פיצויים, לאחר התחשבנות מס,  מקופת גמל לא משלמת לקצבה, או מקופת גמל אישית לפיצויים, לחשבון חדש ע"ש העמית בקופה לא משלמת לקצבה, אולם לא ניתן להפקיד אליה כספים חדשים.

 * ניתן להעביר כספים המגיעים למוטב מקופת גמל לא משלמת לקצבה, או מקופ"ג לתגמולים (הון) או מקופת גמל אישית לפיצויים, לחשבון חדש ע"ש המוטב בקופה לא משלמת לקצבה, אולם לא ניתן להפקיד אליו כספים חדשים.
יש לבצע העברה כאמור בתוך 3 חודשים ממועד הפטירה.
את הכספים בשני הסעיפים לעיל, ניתן לקבל כקצבה מוכרת פטורה ממס החל מגיל 60,

או למשוך, בכל עת כהון, בתשלום מס רווחי הון.


לעניין דיני המס בלבד, אם המוטב לא ימשוך או יעביר הכספים בתוך 3 חודשים, יראו אותו כמי שהעביר אותם לחשבון חדש – ניתן לשמור על תנאים בפוליסה וותיקה!

3. היוון קצבאות - סעיף 9א(ה)

היוון קצבה פטורה, מוכרת או מזכה - פטור ממס עד תקרה

כפיל המרה להון, של קצבה פטורה = 180 (לצרכי מס בלבד!)

תקרת ההיוון הפטור בשנת 2013 -  8,310*43.5%*180 = 650,673

תקרת ההיוון הפטור בשנת 2025 -  8,310*67%*180 = 1,002,186

 • ההיוון הפטור יופחת למי שימשוך פיצויים פטורים במהלך 32 שנות עבודה שלפני הפרישה.
 • חישוב ההיוון המופחת - הסכומים שקיבל כשהם צמודים למדד, מוכפלים במקדם 1.35.
 • ההיוון החייב יהיה חייב במס הכנסה כהכנסה מיגיעה אישית, אולם ניתן לפרוס אותו.

 

4. הפקדות לחברים בעלי שליטה - סעיף 32(9)(א)(2) לפקודה, בנוסח המתוקן, קובע:
  

הפקדות המותרות בניכוי לחברה, עבור שכיר חבר בע"ש שלא חל לגביהן שינוי:

לפיצויים - מוגבלת ל- 8.33% מתקרת שכר של 12,120 ₪ = מענק פיצויים פטור בשנת 2013.

לקרן השתלמות - מוגבלת ל- 4.5% מתקרת שכר 15,712 ₪, התקרה הפטורה בשנת 2013.

 

הפקדות שהותרו בניכוי לחברה לאחר התיקון:

לתגמולים ולא.כ.ע - עד 7.5% מתקרת שכר של 4 * שמ"ב - סך 35,312 ₪ = 2,648 ₪.

הוסרה המגבלה על הפקדות החברה למרכיב התגמולים, והיא זהה להפקדה עבור עובד שכיר.

 נכתב ע"י: 

איציק בן ארויה CLU, יועץ פנסיוני

הדבש 137 כפר ביל"ו, 76965

 נייד: 050-5719714

 פקס: 08-9470887

 בקרו אותנו באתר "איציק בן ארויה ליווי פנסיוני בעמ"

www.benaroya.co.il