פנסיה

מילון מונחים - פנסיה

 קרן פנסיה

קופת חסכון המאפשרת חיסכון לגיל פרישה, כך שלאחר פרישתו יקבל החוסך קצבה חודשית למשך כל חייו. לאחר מותו של המבוטח, ימשיכו שאריו לקבל קצבה חודשית עד יום מותם. קרן הפנסיה כוללת כיסוי למקרה נכות וכן כיסוי למקרה מוות, כחלק בלתי נפרד מהמוצר.

תקנון קרן הפנסיה

מגדיר את החובות והזכויות של העמיתים ושל הקרן, כמו גם את מערכת היחסים ביניהם. בתקנון מפורטים התנאים לזכאות לקבלת קצבאות, גובה דמי הגמולים ועוד. התקנון יכול להשתנות מעת לעת, באישור אגף הפיקוח על הביטוח במשרד האוצר.


עמית בקרן הפנסיה

מבוטח בקרן הפנסיה, שטרם הגיע לגיל הפרישה נקרא "עמית". עמית שממשיך להפקיד כספים מדי חודש בחודשו לקרן יקרא "עמית פעיל". עמית שהפקיד כספים בעבר, צבר זכויות בקרן, אך אינו מפקיד כספים באופן שוטף יקרא "עמית לא פעיל".

דמי גמולים  (הפקדות)


התשלומים המועברים מדי חודש לקרן הפנסיה על ידי העמית ומעסיקו נקראים "דמי גמולים". דמי הגמולים מורכבים מהפרשה של המעסיק בצד הפרשה של העמית. ההפרשות מחושבות כשיעור מהשכר והן כוללות מרכיב של "תגמולים" ומרכיב של "פיצויים".

פנסיית יסוד

פנסיה בסיסית המשלמת פנסיית זקנה לעמית ביום היציאה לגמלאות או פנסיית שאירים לגמלאי שנפטר

פנסיה מקיפה

נמכרת לעצמאים ולשכירים ונותנת כיסוים שלושה מצבים: פטירה, נכות ופרישה. לא ניתן לרכוש קרן פנסיה מקיפה עם כיסוי חלקי.

פנסיה

קצבה חודשית שמקבל החוסך החל ממועד פרישתו מהעבודה למשך כל ימי חייו. גובה הפנסיה תלוי, בין השאר, בהיקף החיסכון שהצליח לצבור החוסך במהלך השנים ובתנאי התוכנית בה הוא חוסך. הפנסיה משולמת לפנסיונר / מבוטח / שאיר משלושה  מקורות עיקריים: ביטוח לאומי / קרן פנסיה / קופת ביטוח. קיימים 3 סוגי פנסיה עיקריים:

 פנסיית זקנה – המשולמת בעת הגעה לגיל פרישה

פנסיית נכות – המשולמת במקרה של נכות שאינה מאפשרת חזרה לעבודה

פנסיית שאירים – משולמת לאלמנה / אלמן ויתומים במקרה מות המבוטח


אירוע מזכה

מקרה המזכה את העמית או את שאריו בקבלת קצבאות מקרן הפנסיה. יכולים להיות 3 סוגי אירועים מזכים: נכות של העמית, המזכה בפנסיית נכות. פטירת העמית, המזכה את שאריו בפנסיית שארים. הגעה לגיל פרישה, המזכה את העמית בקבלת פנסיית זקנה.

שארים

בני משפחתו של עמית בקרן הפנסיה, בעת שהלך לעולמו, אלמן/ אלמנה/יתום. הגדרת השארים המדויקת מופיעה בתקנון קרן הפנסיה ויכולה להיות שונה במעט בין הקרנות. השארים יהנו מקצבת שארים בהתאם לזכויות שצבר העמית ובהתאם לתקנון קרן הפנסיה.

פנסיונר

עמית שהגיע לגיל פרישה ומקבל מקרן הפנסיה פנסיית זקנה.

גיל פרישה

עפ"י חוק, כיום גיל הזכאות לפרישה לפנסיה הוא 67 לגבר ו-62 לאישה. במקרים מסויימים המפורטים בתקנות ניתן להקדים את הפרישה לגיל 60, דהיינו, פרישה מוקדמת.

 גיל הפרישה לגברים 

תאריך הלידה

גיל הפרישה

מתאריך

עד תאריך

    -

6/1939 

65

7/1939

8/1939

65 ו–4 חודשים

9/1939

4/1940

65 ו–8 חודשים

5/1940

12/1940

66

1/1941 

8/1941

66 ו–4 חודשים

9/1941

4/1942

66 ו–8 חודשים

5/1942

ואילך

67

 גיל הפרישה לנשים

תאריך הלידה

גיל הפרישה 

מתאריך

עד תאריך

-

6/1944

60

7/1944

8/1944

60 ו–4 חודשים

9/1944

4/1945

60 ו–8 חודשים

5/1945

12/1945

61

1/1946

8/1946 

61 ו–4 חודשים

9/1946

4/1947

61 ו–8 חודשים

5/1947

12/1949

62

http://www.moit.gov.il/NR/exeres/DAE44655-250A-4229-ABA0-BE33D154046D.htm

דמי ניהול

בסיסיים שגובה קרן פנסיה , במונחים שנתיים  -  0.5% מהצבירה ובנוסף 6% מההפקדות השוטפות לקרן. 

מגבלת השכר המבוטח (בקרן פנסיה חדשה מסובסדת)


בקרן פנסיה חדשה הזכאית לאג"ח מיועדות, הפרמיות המשולמות  לקרן לא יעלו על 20.5% מפעמיים השכר הממוצע במשק. תשלום מעל התקרה ניתן להפנות לקרן פנסיה חדשה כללית, שאינה זכאית לאג"ח מיועדות או לכל אפיק חיסכון אחר, על פי בחירת המבוטח.

מקדמי המרה לפנסיה (בקרן פנסיה חדשה)


חישוב פנסיית הזקנה נעשה על ידי חלוקת היתרה הצבורה של מבוטח במקדם המרה. מקדם ההמרה מחושב בהתאם לגיל המבוטח ומצבו המשפחתי בעת הפרישה, ולפי ריבית להיוון המבוססת על תשואת הקרן.

עתודה למקבלי פנסיה (בקרן פנסיה חדשה)


קרן פנסיה חדשה מקיפה תנהל עתודה בגין שינויים בתשואה על נכסי הקרן המשמשים לכיסוי התחייבויות הקרן למקבלי פנסיה ובגין שינויים בריבית להיוון אותן התחייבויות. העתודה תהיה בסכום שגובהו עד 1% מהתחייבויות הקרן לפנסיונרים, ומטרתה להפחית תנודתיות בפנסיה המשולמת לפנסיונרים.

מאזן אקטוארי


בדומה למאזן חשבונאי, מוצגים במאזן נכסי הקרן והתחייבויותיה. צד ההתחייבויות במאזן האקטוארי מבוסס על התחייבויות הקרן למבוטחים ולפנסיונרים, ומחושב בעיקר לאור הנחות לגבי ריבית היוון ותוחלת החיים של המבוטחים, הפנסיונרים ושאיריהם.

היוון פנסיה


היוון של עד 25% מהפנסיה הצפויה לפנסיונר או לשאירי מבוטח לתקופה של עד חמש שנים, במטרה להעניק לזכאי לפנסיה אפשרות לקבל לצרכיו מענק חד פעמי על חשבון הפנסיה. במשך תקופת ההיוון יקבל הזכאי פנסיה חודשית מופחתת בשיעור ההיוון.
שאירי פנסיונר שנפטר לפני תום תקופת ההיוון יקבלו את מלוא הפנסיה על פי התקנון כאילו לא בוצע היוון.

השקעות  הקרן


על מנת לעמוד בהתחייבויותיה משקעיה הקרן את הכספים המתקבלים מדמי הגמולים בגין המבוטחים. בהתאם לתקנות ההשקעה, קרנות הפנסיה הוותיקות והחדשות זכאיות לאג"ח מיועדות נושאות ריבית ריאלית של 4.86% לשנה, וקרן הפנסיה תשקיע בכל עת 30% משווי נכסיה באג"ח אלו.

תקופת  אכשרה 

תקופה שבה  אין העמית מכוסה בתביעות הנובעות מבעיות רפואיות קיימות טרם הכניסה לקרן. תקופת האכשרה אורכה 60 חודשים. תקופה זו קיימת גם במקרה של מעבר בין מסלולים ביטוחים

חיתום

קביעת תנאים מגבילים להצטרפות לקרן הפנסיה, כתוצאה ממצב בריאות לקוי טרם ההצטרפות.

תשואות 

חשוב לבחון את התשואות שהשיג מנהל  ההשקעות  שתנהל את הכספים בעבר, למרות שאין אפשרות להתבסס על העבר למען התשואות העתידיות.

תשואה דמוגרפית 

מחשבת את  סיכוני המוות ואובדן כושר עבודה של העמיתים. תשואה דמוגרפית מחושבת אחת לחודש  ואינה כוללת סיכוני תוחלת החיים של הפנסיונרים .

מקדם קצבה 

מספר בו יחולק הצבירה בקופה, על מנת לחשב את גובה הקצבה החודשית. ככל שמספר זה יהיה נמוך יותר, הקצבה תהיה גבוהה יותר. מספר זה משתנה מקופה לקופה ומושפע מנתונים כגון: תוחלת החיים, מין, סטטוס משפחתי ועוד.

קצבה מוכרת

כספים שהופקדו בקופת הגמל / קרן פנסיה ולא נתקבל בגינם מס לפי סעיף 47 או כספים ששולמו ע"י המעסיק אשר בגינם חוייב העובד בשווי מס בעת ההפקדה. בגין קצבה זו יינתן פטור של 35% מהקצבה המוכרת, מגיל 60 ומעלה

קצבה מזכה

קצבה או פנסיה בגינם ניתן פטור ממס לפנסיונר.

קצבת מינימום

החל מינואר 2008 משיכת כספים מקופת גמל כסכום הוני, מחייבת הוכחה שלעובד יש קצבה מינמלית של 4,300 ₪ מכל מקור אחר, לא כולל ביטוח לאומי.
נכתב ע"י שלומית יהב - מנכ"ל מכללת עדיף

וכרמלה ויסברג -c.l.u  - יועצת פנסיוני

 
 
 
סה"כ: 1