חקיקה

מילון מונחים - חקיקה

הסכם קיבוצי

הסכם קיבוצי הינו הסכם שנערך בין ארגון עובדים לבין מעביד או ארגון מעבידים ועוסק בנושאים הבאים או חלק מהם:

  • קבלת אדם לעבודה או סיום עבודתו.
  • תנאי עבודה.
  • יחסי עובדה.

חוזה העבודה

חוזה העבודה הוא החוזה שבו נקבעת ההתקשרות בין העובד למעביד.  חוזה העבודה אישי מפורט עיקר תנאי העבודה, מבנה השכר, שעות עבודה קבועות או גמישות, החזר הוצאות, חופשת מחלה, חופשה שנתית, דמי הבראה,   תנאים סוציאליים, וכד. המעסיק חייב לתת לעובד חוזה עבודה תוך 30 יום מיום תחילת העבודה.

 חוק חוזה הביטוח

חוק חוזה הביטוח, התשמ"א – 1981 (להלן: " חוק חוזה ביטוח / חוק חוזה הביטוח ") הוא החוק המרכזי בתחום דיני הביטוח. אף על פי שבמערכת היחסים שבין הצדדים לחוזה ביטוח חלים דיני החוזים וחוקי החוזים, חוקק חוק חוזה הביטוח הכולל בתוכו הוראות והסדרים ספציפיים ומיוחדים אשר נועדו להסדיר מערכת יחסים זו.    

 חוזה ביטוח הוא חוזה בין מבטח לבין מבוטח המחייב את המבטח, תמורת דמי ביטוח, לשלם, בקרות מקרה הביטוח, תגמולי ביטוח למוטב.

מגמתו הכללית של חוק חוזה הביטוח הינה צרכנית. האחריות המוטלת על המבטח גדולה מזו המוטלת על המבוטח, נוכח היותו של המבוטח הצד החלש יותר, בדרך כלל, והפגיע יותר במקרה של כשל ביטוחי

השכר הממוצע במשק

 השכר הממוצע במשק בישראל הינו הממוצע  של השכר ברוטו ,  ומהווה אינדיקטור לשינויים בגובה השכר במשק וכבסיס לתשלומים שונים הצמודים אליו.

 השכר הממוצע הוא למעשה מדד המחושב על ידי המוסד לביטוח לאומי ב- 1 בינואר שלכל שנה, על ידי חישוב הממוצע של מדדי השכר הממוצע למשרת שכיר, וכן במועד תשלום תוספת יוקר.

עד שנת 2005 שימש מדד השכר הממוצע את המוסד לביטוח לאומי לקביעת גובה הקצבאות שהוא משלם ודמי הביטוח שהוא גובה. החל מתחילת 2006 מוצמדים מרבית הסכומים שבחוק הביטוח הלאומי למדד המחירים לצרכן  ולא לשכר הממוצע.

  מסמך הנמקה   

מסמך המרכז את סיכום הפגישה בין הלקוח ליועץ / משווק ומטרתו להקל על לקוח להתמודד עם המידע אליו הוא נחשף בעת קבלת המלצה על החיסכון הפנסיוני שלו

חוזר שירות.

חוזר השירות שמטרתו  להבטיח רמה נאותה ושיפור מתמשך בשירות אותו מקבל הלקוח. עקרונות חוזר השירות:.     

  1. גוף מוסדי יתייחס ללקוחותיו בהגינות ובכבוד.
  2.  גוף מוסדי יקיים תקשורת יעילה וזמינה עם לקוחותיו, לרבות פריסה גיאוגרפית סבירה
  3.  מענה על שאלות בזמן סביר ומתן תשובות ברורות ומנומקות ככל הניתן.
  4. הגוף המוסדי  ימסורללקוחותיו מידע מלא וענייני בהתאם לפניה.
  5. לקוחות גוף מוסדי  יוכלו  להתלונן על רמת השירות הניתן להם.

 תיקון 3

תיקון 3 מבטל את האפשרות להפקדת כספים לקופות גמל הוניות. תחולת התיקון 1.1.2008. תיקון זה איננו רטרואקטיבי וכל הכספים הצבורים בקופות גמל הוניות עד 31.12.2007 ניתנים למשיכה הונית בהתאם לתנאי המשיכה שהיו קיימים עד מועד זה.

עם החלת תיקון 3, התווספו 2 הגדורות חדשות:

1.      קופת גמל משלמת לקצבה – משלמת את הכספים הצבורים כקצבה או כהיוון קצבה
2.      קופת גמל לא משלמת לקצבה – לא ניתן למשוך ממנה כספים הוניים, למעט כספי פיצויים. יתרת הכספים יש להעביר לקופת גמל משלמת לקצבה

 

תיקון 5   לחוק חוזה הביטוח  

נכנס לתוקף ביום 14.03.2012 ומתייחס לבקשה לביטול הפוליסה , בקשה ייזומה ע"י המבוטח.

ביטול הפוליסה יכנס לתוקף כעבור 3 ימים מיום מסירת ההודעה למבטח

 

תיקון 8 לחוק הפיקוח על שירותים  פיננסים

ביום 2.5.2012 פורסם כי לפי תיקון 8 לחוק , ניתן להעביר כספי פיצויים מקופת גמל לא משלמת לקצבה או מקופת גמל אישית לפיצויים, לאחר התחשבנות מס, לחשבון חדש בקופה לא משלמת לקצבה, ללא הפקדות חדשות.

במקרה פטירת המבוטח, ניתן להעביר לקופה לא משלמת לקצבה  את כל הכספים המגיעים למוטב, על שם המוטב ובתנאי שאין הפקדות חדשות  וזאת בתוך 3 חודשים מיום הפטירה

 

 

נכתב עי" - כרמלה ויסברג

 
 
סה"כ: 1