כללי

מילון מונחים - כללי

גוף מוסדי

חברה המנהלת קופות גמל, חברה המנהלת קרנות פנסיה וחברת ביטוח.

חיסכון פנסיוני

כלל הכספים אותםחסך אדם לגיל פרישה. החיסכון יכול להיות חסכון הוני (הכספים יתקבלו כסכום חד פעמיבעת הפרישה) או חסכון קצבתי (הכספים ישולמו לשיעורין כקצבה בתקופת הפנסיה).

יועץ פנסיוני

מי שקיבל רישיון יועץ פנסיוני. יועץ פנסיוני עוסק במתן ייעוץ ליחיד בנוגע לכדאיות החיסכון שלו או של קרובו באמצעות מוצר פנסיוני שאין לו זיקה אליו. המשמעות היא שהיועץ הפנסיוני חייב להיות אובייקטיבי ולא יכול להיות מוטה בעת מתן הייעוץ שלו לטובת מוצר פנסיוני זה אואחר, או לטובת גוף מנהל זה או אחר.

ייעוץ פנסיוני מתמשך

ייעוץ פנסיוני המתקיים עפ"י הסכם בין היועץ ללקוח, במסגרתו יבחן היועץ את התאמת התמהיל הפנסיוני לצרכיו והעדפותיו של הלקוח, אחת לשנה לפחות.

סוכן ביטוח פנסיוני


מי שקיבל רישיון סוכן ביטוח פנסיוני. סוכן ביטוח פנסיוני עוסק במתן ייעוץ ליחיד בנוגע לכדאיות החיסכון שלו או של קרובו, באמצעות מוצר פנסיוני שיש לו זיקה אליו. המשמעות היא שסוכן ביטוח אינו אובייקטיבי ויכול להיות מוטה בעת מתן הייעוץ שלו לטובת מוצר פנסיוני זה או אחר, או לטובת גוף מנהל זהאו אחר.

עמית

כך מוגדר מי שחוסך בקופת גמל, קרן פנסיה או ביטוח מנהלים.

פוליסת ביטוח

תנאי ביטוח המנהלים מוגדרים בחוזה (פוליסה) בין המבוטח (בעל הפוליסה) לבין חברת הביטוח ובו מפורטים כל הזכויות והחובות של המבוטח. היות שמדובר בחוזה, מרבית התנאים בו קבועים ואינם ניתנים לשינוי במהלך תקופת הביטוח. כך לדוגמה, אם חברת הביטוח רוצה להעלות את פרמיית הביטוח בעבור כיסוי כלשהו, היא תוכל לעשות זאת רק למבוטחים חדשים ולא למבוטחים שכבר מחזיקים בפוליסה.

פנסיה

תשלום קצבה חודשי שמקבל החוסך החל ממועד פרישתו מהעבודה למשך כל חייו. גובה הפנסיה תלוי, בין השאר, בהיקף החיסכון שהצליח לצבור החוסך במהלך השנים ובתנאי התוכנית בה הוא חוסך.

ריבית פיגורים 

ריבית המשולמת בשל פיגור בתשלומי הפרמיה בביטוח ו/או בקופת גמל. הריבית המשולמת הינה ע"פ טבלת הריביות הנקבעת ע"י החשב הכללי במשרד האוצר .

תשואה

תשואה הינה הרווח הנובע מההשקעה שבוצעה, כשהיא מבוטאת כשיעור מסוים מסך ההשקעה

רבדים בביטוח פנסיוני

רובד ראשון: ביטוח לאומי – קצבה לתושבי המדינה שהגיעו לגיל פרישה

לקצבה זו זכאי כל מי שהגיע לגיל פרישה ואשר היה תושב המדינה למעלה מ-10 שנים, ללא קשר להכנסתו. על פי חוק גיל הפרישה לפנסיה , זכאי המבוטח לפרוש מעבודתו בשל גילו: בגיל 67 לגבר ובגיל 64 לאישה.

רובד שני: חיסכון פנסיוני – קופות גמל, קרנות פנסיה וביטוחי מנהלים

חסכון ו/או קצבה הנובעת מחסכון פנסיוני המצוי בכל אחד  מ 3 אפיקים פנסיונים : קופת גמל, ביטוח חיים/מנהלים ופנסיה.

החל משנת 2008 חלה חובת פנסיה על עובדים שכירים.  

בנוסף לחיסכון לגיל פרישה, רשאי כל עובד לרכוש כיסויים נוספים כחלק מהביטוח הפנסיוני שלו או בנפרד ממנו :

  • אבדן כושר עבודה/פנסיית נכות.
  • מוות/פנסיית שארים

רובד שלישי: חיסכון פרטי

החיסכון הפרטי נקבע באופן עצמאי על ידי החוסך, כספים אלה אינם זכאים להטבות מס. 

מעמד  החוסכים – שכיר ועצמאי

חוסך שכיר -  התשלום לחסכון הפנסיוני מתחלק בין העובד לבין מעסיקו.
העובד רשאי להפקיד עד 7% משכרו בכל חודש והמעסיק יכול להוסיף עוד עד 7.5% משכר העובד כתגמולים,  ובנוסף עוד 8.33% משכר העובד כפיצויים (מוגבל בתקרת שכר). התשלומים לחיסכון פנסיוני מזכים את החוסך הטבות מס עד לתקרת שכר מסוימת.

חוסך עצמאי - אדם שיש לו הכנסה מעסק או ממשלח יד, רשאי להפקיד בחיסכון הפנסיוני שלו עד 16% מהכנסתו החודשית (מוגבל בתקרה) ולהיות זכאי לניכוי מסאו לזיכוי מס על תשלומיו.

הטבות המס בגין ההפקדות הפנסיוניות : ניכוי וזיכוי

ניכוי - פירושו הפחתה של סכום מסוים מגובה ההכנסה החייבת במס;
זיכוי - פירושו הפחתה של סכום מסוים מהמס עצמו שבו חוייב הנישום. לפיכך, כאשר מדובר על זיכוי וניכוי בסכומים זהים, הרי שנישום שינצל את הזיכוי ישלם מס נמוך יותר בהשוואה לנישום שידרוש את הניכוי באותו סכום.

הצמדה בביטוח

v    ההצמדה היא מנגנון סטטיסטי אשר שימוש בו שומר על ערך אמיתי (ריאלי) של הכסף   ושומר על כוח הקניה .

v      הלשכה דוֹגֶמֶת מאות נקודות מכירה ומחירים של מאות מוצרים ושירותים. 

v      על בסיס מידע זה הלשכה מרכיבה מחיר ממוצע של כל המוצרים והשירותים הללו על פי הצריכה הממוצעת (סל צריכה) של משפחה בישראל בהשוואה לחודש קודם

צו הרחבה

שר התמ"ת רשאי להוציא צווי הרחבה הקשורים להעסקת עובדים או להרחיב הסכמים קיבוציים על מנת שיחולו גם על קבוצות של עובדים שאינם כלולים בהסכמים הקיבוציים ומכיוון שכך אינם נהנים מתנאים מכוח אותם הסכמים קיבוציים. קיימים צווי הרחבה שכוללים את כל העובדים בישראל ובכללם דמי הבראה לעובדים, נסיעות לעבודה ובחזרה, ימי אבל, תוספת יוקר ועוד.


 

כתבה – שלומית יהב - מנכ"ל מכללת עדיף

 

 
 
סה"כ: 1