עובד

מילון מונחים - עובד

חל"ת

חופשה ללא תשלום. עובד שזקוק לחופשה מכל סיבה אישית , זכאי להפסיק את עבודתו בהסכמת המעסיק , לתקופה מוגבלת המוגדרת חופשה ללא תשלום.

בתקופה זו מפסיק העובד לקבל שכר, אך נשמריםיחסי עובד מעביד וחובת הנאמנות של העובד כלפי המעסיק נשמרת .

יש להבדיל בין חופשה ללא תשלום בהסכמת שני הצדדים ל"חופשה כפויה ללא תשלום". כאשר המעביד כופה על העובד חופשה ללא תשלום, הדבר נחשב להרעה מוחשית  בתנאי העבודה והעובד זכאי להתפטר כדין מפוטר.
לעתים התנאים והנסיבות שבהם תינתן לעובד האפשרות לקחת חופשה ללא תשלום ולמעסיק להוציא את העובד לחופשה כזו מוסדרים בחוזה עבודה אישי או בהסכם קיבוצי.

זכויות עובדים בחופשה ללא תשלום

תקופת חופשה ללא תשלום אינה מובאת בחשבון, בדרך כלל, לשם קביעת זכויות התלויות בוותק, למשל:  דמי הבראה, ימי מחלה א חופשה שנתית.

חופשה ללא תשלום שניתנה לעובד בהסכמת המעביד אינה  מנתקת את רצף העבודה לצורך קביעת עצם הזכאות לפיצויי פיטורין, אולם  ימי חופשה מעל 14 יום לכל שנת עבודה לא יחושבו כוותק  במקום העבודה לצורך חישוב פיצויי הפיטורים.

  • עובד בחופשה כפויה ללא תשלום מעל 30 יום זכאי במקרים מסוימים לדמי אבטלה.  
  • המעסיק אינו מחוייב להפריש כספים לפנסיה או לקרן השתלמות במהלך החופשה, אלא אם הוסכם אחרת בחוזה העבודה או בהסכם קיבוצי.
  • על המעביד חלה החובה לשלם ביטוח לאומי  בחודשיים הראשונים לחופשה. ניתן לנכות סכום זה משכר או תשלומים עתידים של העובד. לאחר חודשיים תחול חובת התשלומים ישירות על העובד, לפי גובה התשלום הנדרש לעובד המשתכר שכר מינימום.
  • עובד זכאי לחזור ולעבוד באותם התנאים שהיו כאשר עזב, אך לא בהכרח באותה המשרה בדיוק, המעסיק  רשאי לבצע שינויים לגבי תפקיד העובד בזמן החופשה.

מי זכאי לחל"ת

עובד יכול לצאת לחופשה ללא תשלום רק בהסכמת המעסיק, פרט למקרים שבהם הנושא הוסדר בהסכם קיבוצי, בחוזה אישי, או נקבע מפורשות בחוק (כגון חוק עבודת נשים המאפשר נטילת חופשה ללא תשלום לאחר חופשת לידה.

חשוב לדעת

  • מומלץ לבצע תיאום מס  לאחר שנה שבה העובד יצא לחופשה ללא תשלום, היות וחישוב המס המנוכה מהשכר נעשה בצורה שנתית, ומס שחושב לגבי החודשים שלפני החופשה חושב בהנחה שהעובד יעבוד שנת עבודה שלמה ולא לפי מספר חודשי העבודה בפועל של העובד.
  • הפסקת ההפרשות לקרן פנסיה/ביטוח מנהלים בתקופת חופשה ללא תשלום עשויה לגרום לעובד לנזק בעקבות קטיעת הרצף הביטוחי. מומלץ לעתים לעובד להפריש ישירות על ידי הפקדת כספים בעצמו.

 

הסדר ריסק  זמני    
שמירה על כיסוי ביטוחי לנכות ולשאירים בתקופת אי עבודה או חל"תעל מנת שלא לפגוע בזכויות הביטוחיות שנצברו בביטוח מנהלים או בקרן הפנסיה בעת עזיבת מקום עבודה ו/או הפסקת תשלומים עקב יציאה לחל"ת,  יכול המבוטח / עמית לשמור על הכיסוי הביטוחי בלבד,

בקרן הפנסיה שמירת הזכויות מתאפשרת לתקופה של 24 חודשים,  ללא הגדלת פנסיית הזקנה,. התנאי לכיסוי זה הוא שהעובד לא משך כספי תגמולים מתוך הקרן. עלות שמירת הזכויות יכולה להתקזז מכספי התגמולים שבקרן או ע"י תשלום שוטף של העמית

בפוליסות ביטוח ניתן לרכוש כיסוי למקרה מוות וכיסוי לאובדן כושר עבודה , בתשלום המבוטח, כל עוד אינו עובד מכל סיבה שהיא, עזיבת עבודה או חל"ת.

רכישת הכיסויים הביטוחים נותנת שקט נפשי, במקרה שחו"ח, אירע מקרה נכות או פטירה בדיוק בתקופה זו. עלות חודשית נמוכה במיוחד והיא משולמת ע"י המבוטח.

 

נכתב ע"י כרמלה ויסבר - c.l.u. - יועצת פנסיוני

 

 
 
סה"כ: 1