קופות גמל

מילון מונחים קופת גמל

קופת גמל

קופת גמל הינה קופה בעלת מרכיב של חיסכון בלבד. הכסף שנצבר בקופות הגמל עד שנת 2008 ניתן למשיכה כסכום חד פעמי, בהתקיים תנאים מסויימים עפ"י תקנות משיכת ישנות או בגיל הפרישה.  הכספים שנצברו משנת 2008 ואילך אפשר לקבל כקצבה חודשית, על ידי העברת הכספים (במועד הפרישה) לקופה משלמת, המאפשרת תשלום של קצבה בלבד.

קופת גמל לתגמולים לעמיתים שכירים

קופת גמל הקולטת תשלומים לפיצויים ותגמולים. ההפקדה בקופ"ג לשכירים מוכרת כהוצאה למעסיק ולעובד. לא ניתן לרכוש כיסויים נוספים , כגון אכ"ע וריסק במסגרת קופת הגמל

עמית שכיר:

עמית שהוא עובד שכיר אשר מעבידו משלם בעדו כספים לקופת גמל לתגמולים, קצבה, פיצויים לחופשה או לקרן השתלמות.

קופת גמל לתגמולים לעמיתים עצמאים

קופת גמל מיועדת לעמיתים עצמאים בלבד, ההפקדה לקופ"ג מוכרת כהוצאה לעמית העצמאי , עד תקרה הקבועה בחוק.

עמית עצמאי:

עמית יחיד, לרבות עובד המשלם כספים לקופת גמל לתגמולים, קצבה או קרן השתלמות בעד עצמו ללא תשלום מקביל של מעבידו.

קופת גמל למטרה אחרת

נועדה לתשלום דמי חגים, דמי הבראה וכדו'. ההפרשות לקופה מסוג זה מעוגנות בהסכמי עבודה קיבוציים. (לא מאושרות קופות גמל חדשות מסוג זה).

קופת גמל לחופשה

הוקמה לפי חוק חופשה שנתית, תשי"א-1951 ונועדה לתשלום דמי חופשה של עובדים. (לא מאושרות קופות גמל חדשות מסוג זה).

קופת גמל מרכזית לפיצויים

קופת גמל לפיצויים בבעלות המעסיק, שמטרתו להבטיח מקור מימון לכספי הפיצויים עבור עובדיו. קופות אילו בוטלו בשנת 2008, עת נכנס לתוקף חוק פנסיה חובה

קופת גמל אישית לפיצויים

קופה בה המעסיק מפקיד כספים לשם הבטחת זכויות העובד לפיצויים. כספים אלו רשומים בקופה על שם העובד.

קופת גמל משלמת לקצבה

קופת גמל  לקצבה שניתן למשוך ממנה כספים כקצבה חודשית או כהיוון קצבה.  קופת גמל משלמת תקצבה  היא פוליסת ביטוח או קרן פנסיה

קופת גמל לא משלמת לקצבה

קופת גמל שלא ניתן למשוך ממנה כספים, למעט כספי הפיצויים, אלא באמצעות העברתם  לקופת גמל משלמת לקצבה

שיעור תשואה נומינלי ברוטו

מדד המשקף את ביצועי תיק ההשקעות של קופת גמל במהלך השנה בחשבון ללא תנועה (ללא הפקדות ומשיכות). המדד מחושב על פי נוסחה שנקבעה בתקנות.

שיעור תשואה ריאלי ברוטו

שיעור תשואה נומינלי ברוטו בניכוי שיעור עליית המדד הידוע באותה שנה.

שיעור תשואה ריאלי נטו

שיעור תשואה נומינלי ברוטו בניכוי דמי ניהול.

תשואה אישית לעמית 

תשואה המחושבת לפי השינויים שחלו בחשבון העמית, הפקדות, משיכות ורווחים בחשבון במהלך השנה.

תשואה שהשיגה הקופה על נכסיה 

תשואה נומינלית  המשקפת  את ביצועי תיק ההשקעות של הקופה במהלך השנה

דמי ניהול 

 כספים המשולמים להנהלת קופת הגמל, בגין ניהול תיקי השקעות של חברי הקופות. דמי הניהול מהווים עמלות בעד קניה ומכירה של ניירות ערך סחירים ולא סחירים ועמלות אחזקת ני"ע.

משיכה שלא כדין 

משיכת כספים מקופת גמל שלא בהתאם לקבוע בחוק. משיכה שלא כדין מקופת גמל תחייב את העמית במס סופי  של 35%. משיכה שלא כדין  מקרן השתלמות תחייבאת העובד השכיר במס של 47% על הפקדות המעסיק והרווחים שנצברו ואילו העמית העצמאי ישלם 47% מכל הכספים הצבורים

ניוד קופות גמל

ביצוע העברת כספים אינה כרוכה בתשלום או בקנסות. בתהליך ההעברה נשמרות הזכויות שצברת בקופה המעבירה.

לשים לב  שהוותק של הקופה המאוחדת לא  יהיה על פי הוותק של הקופה הצעירה ביותר. מועד הנזילות של הכסף עלול להידחות בשל כך.

הפקדה מוטבת בקרנות השתלמות 

סכומים שנתיים שנקבעו בפקודת מס הכנסה  אשר לגביהם קיים פטור ממס על ריווחים שנצברו עד סכום תקרת ההפקדה המוטבת

מסלול השקעה מתמחה 

מסלול שיש בו התחייבות בתקנון או בפוליסה להשקעה מינימלית של לפחות 50% באפיק השקעה מסויים

מסלו השקעה לא מתמחה 

מסלול השקעה שאינו מתמחה.

מסלול השקעה 

מסלול בו מושקעים כספי העמית. מסלולי ההשקעה הם בעלות רמות סיכון שונות והעמית יבחר את המתאים לו ביותר.


כתבה :  כרמלה ויסברג - בעזרת חוברות מקצועיות של "עדיף"


 


 
 
סה"כ: 1