שוק ההון

מילון מונחים - שוק ההון

אגרת חוב

אגרת חוב הינה שטר בעלות על הלוואה שניתנה למנפיק אגרת החוב. איגרת חוב מונפקת ע"י המדינה, אג"ח ממשלתיות, או ע"י חברות קונצרניות, במטרה לממן את הפעילות שלהם.

אגרות חוב מיועדות

 מונפקות ע"י המדינה עבור קרנות פנסיה וחברות ביטוח, מתוקף הסכמים שנתחמו איתם בעבר. איגרות חוב אילו, צמודות למדד ונושאות ריבית מובטחת ע"י המדינה.

 אגרות-חוב ממשלתיות

 ישנם אגרות חוב ממשלתיות לטווח קצר - מק"מ, מונפקות תטווח של עד שנה, מונפקות ע"י בנק ישראל ומהווה כלי מוניטארי חשוב מאד לוויסות הפעילות הכלכלית במשק. השקעה במק"מ בטוחה מאד.

אג"ח ממשלתי המונפקות מעל שנה:

גילון - שיקלית בריבית משתה

ליל - צמודת מדד בריבית קבועה

שחר - שקלית, לא צמודה למדד ועם ריבית קבועה

אגרות-חוב קונצרניות

המונפקת על-ידי פירמות ומהוות כלי גיוס כספים. רמת הסיכון של האיגרת נקבעת על סמך החוסן הפיננסי של החברה המנפיקה וקדימות תשלומי האיגרת על פני התחייבויותיה הא חרות של הפירמה. לעיתים מבוטאת התשואה כמירווח (תוספת) על התשואה של איגרת-חוב ממשלתית דומה, הנחשבת ל"חסרת סיכון" במונחי השוק המקומי

מניה

המניה הינה שטר בעלות על חלק מהחברה ומקנה למחזיק בה מעמד של שותף בחברה. המניות מקנות זכות הצבעה בפורום האסיפה הכללית של בעלי המניוות. על מנת שחברה תממן את הפעילות שלה, היא מנפיקה מניות תמורת קבלת כספים.

מדדי המניות בישראל:

מדד המניות הכללי  - מדד המשקלל את כלל שערי המניות הנסחרות בבורסה לניירות-ערך בתל- אביב.

מדד תל-אביב 25 (לשעבר מדד המעו"ף) - מדד המשקלל את שערי המניות של 25 החברות בעלות שווי השוק הגבוה ביותר בבורסה בתל-אביב.

מדד תל-אביב  100 - מדד המשקלל את שערי המניות של 100 החברות בעלות שווי השוק הגבוה ביותר בבורסה בתל-אביב.

מדד יתר 50 - כולל את 50 המניות הגדולות ביותר לאחר מדד ת" 100

מדד תל-טק 15  - כולל את 15 המניות הגדולות ביותר מבין חברות היי-טק

מדד פיננסים - כולל את המניות בעלות שווי שוק הגבוה ביותר בתחום הפיננסים

מדד נדל"ן 15  - כולל 15 המניות בעלות שווי שוק גבוה ביותר בתחום הנדל"ן

מדד מעלה - כולל 20 במניות של החברות הציבוריות המובילות

מדד ביומד -כולל מניות מתחום הביומד הנסחרות בבורסה

קרן נאמנות

קרן נאמנות היא כלי שמטרתו השקעה משותפת בניירות ערך והפקת רווחים משותפים מהחזקתם או מכל עסקה שמתבצעת בהם.

קרן הנאמנות משקיעה לפי מדיניות השקעה שנקבעה מראש, אך ניתנת לשינוי מעת לעת

תעודות סל

תעודות סל, דומה לאגרת חוב  ומונפקות ע"י חברות, שכל פעילותן מתמקדת בהנפקה ובניהול של מכשירים פיננסיים העוקבים אחרי  המדדים. תעודות הסל מאפשרות למשקיע לעקוב אחר נכס הבסיס.

מחזור יומי בבורסה (Daily Turnover)

סך הערך הכספי של כלל העיסקאות בכל ניירות-ערך שבוצעו ביום המסחר.

מח"מ (Duration)

משך חיים ממוצע של איגרות-חוב. משך התקופה הממוצעת בשנים עד לקבלת התשלומים מהאיגרת. באיגרת-חוב שאינה משלמת ריבית, המח"מ הוא משך התקופה עד לפידיון האיגרת.

מניות ארביטרז' (Arbitrage Stock)

מניות של חברות הרשומות למסחר בבורסה בתל-אביב ובבורסה נוספת בחו"ל. מסחר מקביל במניה ביותר מבורסה אחת יוצר אפשרות לרווח ודאי ונטול סיכון על-ידי קנייה של המניה בבורסה אחת ומכירתה בבורסה שנייה שבה השער גבוה יותר.

מסחר מחוץ לבורסה (Off Exchange Dealing)

מסחר בניירות-ערך המתבצע מחוץ לכותלי הבורסה לניירות-ערך בתל-אביב. עיסקאות אלו מחייבות דיווח לבורסה על-ידי חבר הבורסה שביצע אותם.

ריבית הליבור (LIBOR)

שער הריבית הבין-בנקאית המשמש לביצוע עיסקאות בינלאומיות. שיעור הריבית נקבע על-ידי ממוצע הריביות הבין-בנקאיות של ארבעה בנקים מתוך שמונת הבנקים הגדולים בלונדון.

שוק מישני (Secondary Market)

השוק בו נסחרים ניירות הערך לאחר הנפקתם בשוק הראשוני. שוק זה מקנה לניירות הערך שהונפקו אפשרויות של נזילות וסחירות.

שוק ראשוני (Primary Market)

השוק בו מונפקים ניירות-ערך (איגרות-חוב, מניות וכו'). שוק זה הוא מקור לגיוס כספים על-ידי הגופים השונים במשק.

תשואה לפידיון (Yield To Maturity)

התשואה השנתית הממוצעת שתתקבל על איגרת-חוב אם האיגרת תוחזק עד למועד הפדיון.

תשואה נומינלית (Nominal Return)

הריווח הכולל על ההשקעה ללא תיאום הרכיב האינפלציוני.

תשואה ריאלית (Real Return)

הריווח הכולל על ההשקעה בתיאום הרכיב האינפלציוני.

אמיסיות

הפקדות בחשב הכללי באוצר הכוללות מילוות שונים והפקדות.

אופציה

עסקת אופציה מעניקה את הזכות לרכוש / למכור את הנכס בשער מוסכם מראש ובתאריך ידוע מראש.

אופציית call - רכישת אופציה בשער חליפין ידוע מראש , בתאריך כלשהו בעתיד. מגינה בפני עליית ערך

אופציית put - מכירת אופציה בשער חליפין מוסכם מראש בתאריך כלשהו בעתיד.

חוזה עתידי

 חוזה עתידי מהווה התחייבות לרכוש / למכור נכס כלשהו במועד מוסכם מראש בעתיד. מחיר הנכס נקבע מראש בעת חתימה על ההסכם. השימוש בחוזה עתידי מאשר יציבות ווודאות גבוהה.

כתבה:  כרמלה ויסברג - c.l.u - יועצת פנסיוני

            בעזרת חוברת מידעים שוק ההון של עדיף

 

 
 
סה"כ: 1