מידע לעובד - זכויות העובדים בישראל

זכויות עובדים בישראל

משרד התעשייה והמסחר, איגד בחוק זכויות בסיסיות המגיעות לכל עובד אשר הוא שכיר. זכויות אילו מחייבות את המעסיק. המעסיק מחויב לממש אותן כלשון,  ללא תניות מקדימות ומגבילות את העובד. חלק מהזכויות אינן ניתנות לוויתור גם אם העובד חתם על חוזה מול המעסיק

משרד התעשייה והמסחר אחראי על אכיפת חוקי העבודה. מעסיק שנמצא אשם יוטלו עליו קנסות מנהליים. במקרים של הפרות חמורות יוגשו כתבי אישום פליליים על ידי תובעים של המשרד.

1.    שכר מינימום לעובדים

העובד בגיר, בן 18 שנים לפחות, חייב לקבל שכר מינימום עבור משאה מלאה, שכר של 4,300 ₪ לחודש.  לנערים עד גיל 16 השכר הוא 16.59 ₪ לשעה. לנערים עד גיל 18 נקבע שכר מינימום לשעה בשיעור 19.67 ₪.

מי שמעסיק עובדים עם מוגבלות כלשהי, רשאי לשלם פחות משכר המינימום שנקבע בחוק, בתנאי שקיבל על כך אישור מיוחד ממשרד התעשייה והמסחר.

2.    דמי נסיעה

עובד אשר זקוק לתחבורה ציבורית למעלה משלש תחנות, זכאי לקבלת דמי נסיעה  מידי המעסיק. החל מחודש ינואר 2012, ההשתתפות המרבית של המעסיק בדמי הנסיעה עומדת כיום על 25.20 ₪ ליום עבודה, ומחיר זה יקבע על פי מספר הנסיעות להן יזדקק העובד בכדי להגיע למקום עבודתו, על פי תעריף מוזל בנסיעה בתחבורה הציבורית.

עובד אשר מוסע על ידי המעסיק למקום עבודתו, לא זכאי לדמי נסיעה, ועובד אשר החסיר יום עבודה לא יקבל דמי נסיעה עבור אותו יום.

3.    הפסקות

במהלך יום עבודה של שש שעות לפחות, זכאי העובד למנוחה להפסקה ולארוחה של ¾ שעה לפחות, ובערבי חג, להפסקה של חצי שעה.
הפסקות קצרות, ללקיחת אוויר וחשיבה, נחשבות כחלק מהעבודה, והמעסיק אינו רשאי להפחית משכר העובד בעקבותיהן. עובד רשאי להפסקות תפילה בהתאם לאמונתו.

4 .  הסכם עבודה

מעסיק חייב למסור לעובד ולא יאוחר מ 30 יום מיום תחילת עבודתו, הודעה בכתב, המפרטת את תנאי העסקה . הודעה זו תכלול את תאריך תחילת עבודתו, תפרט את עיסוקו העיקרי של העובד, תפקידו, שכר שהוסכם, ימי העבודה, משך יום העבודה ותשלומים סוציאליים שהעובד זכאי להם.

5.    מועד תשלום שכר עבודה

מעסיק מחויב בתשלום שכר העובד על בסיס חודשי, בתום החודש עבורו משתלם שכרו של העובד, ולא יאוחר מהתשיעי לחודש שלאחריו, תשלום לאחר היום התשיעי יזכה את העובד בפיצויים עבור  הלנת שכר. 

6.    עובדים שעות נוספות?

עובד זכאי לתשלום עבור שעות נוספות כאשר עבד במועדים העוברים את תחום העבודה, אלא אם סוכם אחרת בחוזה העבודה..

 7.   דמי הבראה

עובד אשר עבד במקום עבודתו למעלה משנה אחת שלמה, זכאי לקבל דמי הבראה  מהמעסיק. דמי ההבראה עומדים כיום על סכום של 371 ₪ ליום, כאשר בשנה הראשונה מקבל העובד עבור חמישה ימי הבראה, שישה ימים עבור השנה השנייה והשלישית, ושבעה ימים עבור השנה הרביעית עד העשירית.

הערה: זכויות העובדים משתנים מדי פעם בהתאם לשינויים תחיקתיים וצווים שונים

נכתב ע"י כרמלה  ויסברג -c.l.u - יועצת פנסיוני .